Сёлешиуню магъанасы – боксну айнытыуну амаллары

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Боксдан федерациясыны таматасы Кирилл Щекутьев бла тюбешгенди. Ол бюгюнлюкде Къабарты-Малкъаргъа келип турады.
Тюбешиуде РФ-ни Боксдан федерациясы бла байламлыкъланы чеклеринде республикада спортну бу тюрлюсюн айнытыуну онглары сюзюлгендиле. Казбек Коков сабий спортну айнытыугъа баш магъана берилгенин чертгенди.
Бюгюнлюкде бокс бла 5 мингден аслам адам кюрешедиле, аладан 1366 – спорт школлада. 23 боксчу спортну устасы, 122-си уа анга кандидат атны жюрютедиле. 432 спортчуну биринчи разрядлары бардыла. Тренерле жюзге жетедиле. Бокс бла кюреширча залла битеу муниципал районлада да бардыла. Кёп болмай а Майскийде бла Нальчикде эки зал ачылгъандыла. Ала битеу спорт инвентарь бла жалчытылыныпдыла.
Кирилл Щекутьев Россейни Боксдан федерациясы спортну бу тюрлюсюн къыралны битеу регионларында да айнытыргъа мурат этгенин чертгенди. Ол а ёсюп келген тёлюню саулукълу этгени бла бирге, жаш адамланы патриот ниетлеге юйретиуде артыкъда магъаналыды. Ол республикада спортну бу тюрлюсюню федерация бла байламлыкъла къуралгъанларына эс бургъанды.
Казбек Коков боксну айнытыугъа энчи эс бургъанын чертгенди. «Биз не жаны бла да бирге ишлерге хазырбыз. Сизни республикагъа сейиригиз бар эсе, аны андан ары кенгертирге, игилендирирге онгубуз барды»,-дегенди ол.
Тюбешиуде КъМР-де боксдан даражалы эришиулени бардырыуну, бизни спортчуланы битеуроссей, халкъла аралы турнирлеге бла чемпионатлагъа хазырлауну соруулары да сюзюлгендиле.

Поделиться: