Росгвардия миллет къоркъуусузлукъну жалчытады, право низамны къаты сакълайды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Росгвардияны Къабарты-Малкъарда управлениясыны энчи къауумун РФ-ни Президентини указына тийишлиликде 2017 жылдан бери 27 мартда белгиленнген профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды.
Россей Федерацияны миллет гвардиясыны аскерлери къуралгъанлы беш жыл толгъанына эмда правону сакълагъан аскерлени 210-жыллыкъларына жораланнган къууанчлы жыйылыу Шимал Кавказны тийресинде законсуз сауутланнган формированияла бла кюрешге къыйын салгъанланы, къуллукъларына кертичилей къала, жан бергенлени намысларына аталгъан эсгертмени ачылыуу бла башланнганды. Анга КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни миллет гвардиясыны аскерлерини федерал службасыны КъМР-де управлениясыны начальниги Сергей Васильев, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны КъМР-де баш федерал инспектору Тимур Макоев, КъМР-ни Экономика эмда жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советини секретары Казбек Татуев, Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов, ветеран организацияланы, кюч структураланы келечилери къатышхандыла.
Келгенле эсгертмеге гюлле салгъандыла эмда жоюлгъанланы бир минутну шош туруп хурметлегендиле. Ызы бла энчи къауумну къууанчлы жыйылыуу озгъанды.
Казбек Коков кесини управленияны келечилерине обращениясында Росгвардиягъа беш жыл мындан алгъа Россейни Президенти бийик къырал борчну салгъанын белгилегенди.
-Росгвардия бюгюнлюкде миллет къоркъуусузлукъну жалчытады: аманлыкъчылыкъ, терроризм, экстремизм бла къаты кюрешни бардыра, Россей Федерацияны тийресинде право низамны сакълайды. Бешжыллыкъ кезиуню ичинде Росгвардия тийишли жолну озгъанды, алгъын бу ызны жалчытхан структураланы битеу да эм ахшы тёрелерин да кесине жыйышдыргъанды, - деп чертгенди ол.
Болдургъан жетишимлери эмда кёп жылланы бет жарыкълы ишлегенлери ючюн Казбек Коков айырмалылагъа КъМР-ни Сыйлы грамоталарын бергенди. Регионну оноучусу алагъа саулукъ, жангы жетишимле тежеп, «хар заманда да юйге къайта туругъуз», деп алгъыш этгенди.

Поделиться: