КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей гвардием къулыкъу щызыщIэхэм ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм къулыкъур щезыхьэкIхэм ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ. Ар УФ-м и Президентым 2017 гъэм къыдигъэкIа УказымкIэ ягъэуващ икIи гъатхэпэм и ­27-м ягъэлъапIэ.
Урысей Федерацэм и лъэпкъ гвардием и дзэхэр илъэситху, хабзэр хъумэным хуэгъэпса дзэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 210-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ зэхаша гуфIэгъуэ зэIущIэр къызэIуахащ IэщэкIэ зэ­щIэузэда бзаджащIэхэм Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэм щапэщIэту зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм хуагъэува фэеплъыр къызэIухынымкIэ.
ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, УФ-м и Президентым и лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и Аппаратым КъБР-м къегъэщIылIа и къэрал инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ ­Тимур, Налшык къалэ округым и щIыпIэ ­администрацэм и унафэщI Ахъуэхъу Таймураз, ветеран зэгухьэныгъэхэм, къарузехьэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр.
Къызэхуэсахэм фэеплъым деж удз гъэ­гъахэр щагъэтIылъащ икIи хэкIуэдахэм яхуэ­щыгъуащ, дакъикъэкIэ щыму щыту. Абы и ужькIэ гуфIэгъуэ зэхыхьэм щIидзащ.
КIуэкIуэ Казбек Управленэм и лэжьа­кIуэхэм защыхуигъазэм къыхигъэщащ Урысейм и Президентым илъэситху ипэкIэ къащищIа къэрал къалэн лъагэр Урысей гвардием хэтхэм щIыхь пылъу зэрагъэзащIэр. «Нобэ Урысей гвардием лъэпкъ шына­гъуэншагъэр къызэрегъэпэщ: къэмылэнджэжу пэщIэтщ щIэпхъаджагъэм, терро­риз­мэм, экстремизмэм, Урысей Федерацэм и щIыналъэм хабзэр къыщызэригъэ­пэщу. Илъэситхум къриубыдэу Урысей гвар­дием гъуэгуанэ дахэ къикIуащ, нэхъапэм а унэтIыныгъэм щылэжьа IуэхущIапIэхэм я хабзэ нэхъыфIхэр къегъэсэбэп», - къыхигъэщащ Iэтащхьэм.
ЗыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу къулыкъум зэрыпэры­тым папщIэ лэжьакIуэ зыбжанэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъхэр яритащ КIуэкIуэ Казбек. ЩIыналъэм и Iэтащхьэр зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэхэм ехъуэхъуащ узыншагъэ, ехъулIэныгъэщIэхэр яIэну икIи «сыт щыгъуи я унэ екIуэлIэжыну».

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: