Эл мюлк продукциядан - 3,4 миллиард сом файда

Шимал Кавказстатны эсеплерине кёре,быйыл Къабарты-Малкъарда 3,4 миллиард сом багъасына эл мюлк продукция чыгъарылгъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 102,1 процентге кёпдю.
Бюгюнлюкде мюлклени барысындада 274,6 тууар, ол санда 138,5 ийнек, 408,4 ууакъ мал эм 3,5 миллион чакълы юй къанатлы саналады. Юй къанатлыладан сора малланы бар тюрлюсюнден ахшы ёсюм эсленнгенин да белгилерчады. Саулай алып айтханда, хайыуанланы эм юй къанатлыланы 71, 1 проценти энчи иеликлеге жетеди. Ол санда ийнеклени – 69,2, къойла бла эчикилени - 49,7 эм юй къанатлыланы 56,4 проценти. Элчи-фермер мюлклеге бла энчи предпринимательлеге тууарладан - 15,9, къой бла эчкиден - 27,4 эм юй къанатлыладан 15,3 процент жетеди.
Эл мюлк организация, элчи-фермер мюлкле, энчи предпринимательле эмда башхала быйыл эки айгъа малланы бла юй къанатлыланы этинден союлмагъан ауурлукъда 12,6 минг тонна сатхандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 101 процентге кёпдю. Андан сора да, сагъынылгъан кезиуге 57,9 минг тонна сют сауулгъанды эм 23,2 миллион жумуртха алыннганды. Аны озгъан жыл бла тенглешдиргенде 2,5 эм 1,4 процент ёсюм эсленеди.
Эл мюлк организациялада хар ийнек жылгъа 1166 литр бергенди, неда башха заманладан эсе  131 литрге кёп. Ол да арт жыллада качестволу мал ашны хайырланнганларыны себеплигиди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: