Водительле тохташдырылгъан бегимлени нек бузадыла?

Кёп болмай КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк министерствосуну келечилери «Ралли-Спорт» биригиуде муниципалитетлени арасында жюрюген «Ралли-Спорт», «Лакнея-Сервис», «Регионтранссервис» пассажир транспорт предприятияланы келечилери бла тюбешгендиле. Ол бюгюнлюкде жамауатны эм водительлени жарсытхан соруулагъа жораланнганды. Аны юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.
Жыйылыуда эм биринчи транспорт къоркъуусузлукъ, водительле жолда жорукъланы, ишчи графикни бузмазгъа тийишли болгъанлары, пассажирлени ыразы этерча кюреширге кереклиси эм башха соруула сюзюлгендиле. Контроль эм улоу къоркъуусузлукъ бёлюмню таматасы Алик Небежев быйыл январьда къабыл этилген жангы нормативлени, право актланы юсюнден билдиргенди эм арада ангылаусузлукъ болмазча аланы бузмазгъа чакъыргъанды. Андан сора да, этилген келишимге кёре, транспортну кезиуюнде жангыракъларына алышыргъа унутумазларын да эсгертгенди.
Котроль эм транспорт къоркъуусузлукъ жаны бла бёлюмню таматасыны орунбасары Владислав Коготыжев да, пассажирлеге бир тюрлю хата жетмезча аслам эс бурулургъа кереклисин айта, къоркъуусузлукъ жаны бла паспорт Росавтодорну излемлерине келиширча жангы норматив актлагъа кёре жарашдырыргъа унутмазларын билдиргенди.
Тюбешиуде транспорт биригиуле бла водительле ишлерин тийишли халда бардырыргъа чырмау салгъан сылтауланы да кётюргендиле. Сёз ючюн, автовокзалланы къатларында эм автобусла тохтагъан жерледе лицензиясыз таксистлени сюелгенлери, бир-бир жерледе жолла иги да тозурагъанлары, маршруткалагъа кереклиси тенгли бир тохтаучу комплекс болмагъаны, бир къауум страховой компанияла жамауат транспортха ОСАГО этерге унамагъанлары эм башхала сагъынылгъандыла.
Белгилисича, арт заманда автобусла ызларына расписанияларындан кеч къалып чыкъгъанларына неда арталлыда бармай къалгъанларына жамауатдан аслам тарыгъыу болуучуду. Бузукъланы асламысы ингир заманда этилгенлери уа бютюн бек жунчутады. Аны бла байламлы Алик Небежев профильли ведомство тарыгъыуланы къаты контрольда тутарыгъын эм тинтиуле да бардырлыгъын чертгенди. Ахырында быллай тюбешиулени мындан арысында да терк-терк ётдюре турургъа келишгендиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: