Оператив хал контрольда тутулгъаны, аманлыкъланы саны къысхартылгъаны айтылгъанды

Бирлешип кюрешиу
Былтыр республикада аманлыкъланы саны азайгъанды, аны бла бирге алгъын  жыллада этилген право бузукълукъланы тинтиу 8,2 процентге игиленнгенди. Аны юсюнден КъМР-де ич ишле министр полицияны генерал-майору Василий Павлов Парламентни жыйылыуунда белгили этгенди.
-2020 жылда Ич ишле министерство республиканы власть органлары, право низамны сакълаучу структурала бла байламлыкъда ишлегенди. Оператив болум контрольда болгъанды, жууаплы органла бла бирге тамамланнган жумушланы хайырындан аманлыкъланы санын къысхартыу андан аны бардырылгъанды,-дегенди министр.
Низам салыу
Оператив-излеу жумушла игиленнгенлерини хайырындан эсепге алыннган аманлыкъла кёбейгендиле, ол санда коррупция, къырал власть органлагъа къажау, ырысхыны тонау бла байламлыла.
-Былтыр радикал ниетлени мурдорунда къуралгъан аманлыкъчы къауум ачыкъланнганды. Анга 10 адам киргендиле. Ала экстремизм бла байламлы уллу аманлыкъла этгенлери ючюн терсленедиле,-деп билдиргенди министр.
УФСБ-ны къуллукъчулары бла бирге быйыл мартда жашырын къауумну иши тохтатылгъанды. Аны келечилери республикада терактла хазырлагъандыла, право низамны сакълаучулагъа чабыуулла этерге муратлары болгъанды. Энчи операцияны кезиуюнде аманлыкъчыла право низамны сакълаучулагъа от ачхандыла. Атышыуну кезиуюнде ала ёлтюрюлгендиле.
-Тамамланнган жумушланы хайырындан орамлада, халкъ бирге жыйылгъан жерледе низамлыкъ жалчытылыннганды, аманлыкъла 11 процентге азайтылгъандыла. Акъылбалыкъ болмагъанла этген бузукълукъла да 3,6 процентге тюшгендиле. Дагъыда юй жашау-турмуш бла байламлы аманлыкъланы саны да 7 процентге аз болгъанды,-дегенди министр.
Финанс пирамида
Арт кезиуде информация технологияланы болушлукълары бла этилген бузукълукъланы саны ёсюп барады. Былтыр аманлыкъланы 82 проценти уа ырысхыны урлау, тонау бла байламлы болгъандыла.
Василий Павлов полициячыла бардыргъан оператив-излеу жумушланы хайырындан Интернетде республиканы, башха регионланы инсанларын алдап, аланы ахчаларын жыйгъан хыйлачыла тутулгъанларыны юсюнден айтханды. «Ич ишле органла аманлыкъны заманында ачыкълагъандыла. Ансыз «финанс пирамиданы» хатасындан ачыгъанла андан да кёп боллукъ эдиле», - деп белгилегенди ведомствону башчысы.
Ышаныулукъ игиленнгенди
Полициячыла ишлерин ачыкъ, тюзлюк бла бардыргъанын чертгенди Василий Павлов. Анга уа инсанланы арасында право низамны сакълаучулагъа ышаныулукъ игиленнгени да шагъатлыкъ этеди. «Алгъын жыллада полициячыланы ишлерине ышаннганларын соруугъа къатышханланы 38 проценти айтхан эселе, былтыр а инсанланы 45 проценти право низамны сакълаучуланы ишлерине иги багъа бергендиле. 46,3 проценти уа аманлыкъладан сакъланнганларына шарт ийнаннганларын айтхандыла», - дегенди министр.
Эсгериу жумушла
Россейни Президентини Указына тийишлиликде РФ-де Эсгериуню эм кишиликни жылы бардырылгъанды. Аны чеклеринде эмда 2005 жылда аманлыкъчыла Нальчикде право низамны сакълаучу органлагъа чабыууллукъ этгенли 15 жыл толгъанына аталып, Нарткъалада ОМВД-ны мекямыны арбазында эсгертме ачылгъанды. Аны орнатыуну юсюнден башламчылыкъны полициячыла кеслери этгендиле. Ол ишчи борчларын толтургъан кезиуде жоюлгъан 13 полициячыны хурметине ишленнгенди - районда туугъанлагъа.
Былтыр сентябрьде уа энчи буйрукъланы толтургъан «Гром» отрядны командири полицияны полковниги Вячеслав Кашироковха МВД-ны Наркотиклени жайылыууна къажау управлениясыны мекямыны арбазында эсгертме ачылгъанды.
Социал излемле толтуруладыла
Ич ишле министр право низамны сакълаучуланы социал излемлерин толтурууну, аланы ишчи болумларын игилендириуню юслеринден да айтханды. Былтыр полициячылагъа, ведомствону пенсиячыларына жашау журтла сатып алыргъа неда ишлетирге 35 миллион сом бёлюннгенди.
Ёсюп келген тёлюню патриот ниетледе юйретиуню магъаналылыгъын ангылап, республикада биринчи кере болуп, полициячыланы кадет классы къуралгъанды. Бюгюнлюкде анда 31 кадет окъуйдула.
Муратла тохташдырылгъандыла
Министр келир кезиуде тамамланыргъа белгиленнген жумушланы билдиргенди. Бек алгъа экономика аманлыкъланы, коррупция бла байламлы бузукълукъланы тохтатыргъа, наркотиклени жайылыууна къажау турургъа керекди.
Министр миллет проектлени чеклеринде 2024 жылгъа дери авариялада ёлгенлени азайтыргъа борчла салыннганларын эсгертгенди. Федерал документни мурдорунда регион программа хазырланнганды. Анда жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу, ачыгъанлагъа медицина болушлукъ бериу жаны бла жумушла белгиленнгендиле, ёсюп келген тёлюню жолда жюрюуню жорукъларына юйретиуге энчи эс бурулгъанды. Алай министр программаны чеклеринде ахча битеу жумушлагъа бёлюнмегенине эс буруп, бу кемчиликни кетерирге кереклисин чертгенди. «2021 жылда республикалы бюджетни жангыдан сюзюп, «Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу» регион программагъа къошакъ халда ахча бёлюуню юсюнден Парламентге предложенияла бергенбиз»,-дегенди докладчы.
Аманлыкъ этгени ючюн сюдню оноуу бла жууапха тартылгъанла эркин болгъандан сора аланы жамауат жашаугъа къайтарыргъа, жангыдан аманлыкълагъа къатышмазча мадарла толтурургъа керекди. Ол мурат бла республикада тутмакъдан эркин болгъанланы реабилитациялары жаны бла ара къуралыргъа кереклисине эс бургъанды министр. «Мында ала юридический, социальный, психология болушлукъ алаллыкъ эдиле»,-деп къошханды ол.
«Полицияны юсюнден» федерал законнга тийишлиликде районлада полицияны участка пунктларын мекямла бла жалчытыу жер-жерли самоуправление органланы жууаплылыгъына берилгенди. Алай, Василий Павлов билдиргенича, полицияны 7 пункту жокъду, ол санда ючюсю Нальчикде.
Соруула
Депутатла министрге жамауатны чамландыргъан аманлыкъла къалай тинтилгенлерин, жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыуну юслеринден соруула бергендиле. «Малка» эм «Урух» контроль пунктланы ишлеринде кемчиликлени, ала республиканы турист онгларын бузгъанларын да белгилегендиле. Сергей Павлов регионну власть органлары аланы кетериуню юсюнден башламчылыкъ этерге эркин болгъанларын айтханды.
Депутатла Ботталаны Хадисни ёлтюргенле табылгъанмыдыла, деп да соргъандыла. Министр билдиргенича, уголовный ишни чеклеринде 1,5 минг адамгъа соруу этилгенди, 50 аслам обыск бардырылгъанды, сюд-медицина тинтиулени саны 90-дан асламдыла, 500 молекуляр-сюд экспертизала къуралгъандыла, 46 инсан психо-физиология тинтиуледен ётгендиле. «Мурдарланы тохташдырыуда МВД-ны битеу онглары хайырланадыла. Алай алыкъа аманлыкъчыны ачыкъларгъа онг болмагъанды. Болсада биз тинтиулени тохтатмайбыз, иш мындан ары да барады»,-дегенди ол.
Спикер Татьяна Егорова «финанс пирамиданы» къурагъанланы ишлери къалай сюзюлгенин билирге сюйгенди. Василий Павлов хыйлачылыкъны Москвада, башха субъектледе жашагъанла къурагъанларын билдиргенди. Уголовный ишни чеклеринде 9 адам тутулгъанларын, ол санда аны башламчыларындан экеулен. Битеу да бирге 50 миллион сом багъасы ырысхыгъа арест салыннганды. «Бюгюнлюкде бизни баш борчубуз – хыйлачыланы къолларындан ачыгъанлагъа ырысхыларын къайтарыуду. Алай бирле 5 миллион сомубузну тас этгенбиз деселе, ётюрюк айтадыла. Алагъа биринчи салгъан ырысхылары къайтарыллыкъды, ётюрюкню хайыры бла байыкъланнган ахча угъай»,-дегенди ол.
Жыйылыуну ахырында Парламентни спикери Татьяна Егорова министерствогъа тынчлыкъны, право низамны сакълауда толтургъан магъаналы ишлери ючюн ыразылыгъын айтханды.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: