«Мындан ары да динлени араларында келишиулюкню кючлеуде къолдан келгенни этеригигизге ийнанама»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Муслийманланы дин управлениясыны таматасы Хазратали Дзасежев эмда иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ ислам университетни ректору Чочайланы Шарабутдин бла тюбешгенди. Анга ДУМ-ну башчысыны биринчи орунбасары Мисирланы Хызыр бла муфтийни орунбасарлары Алим Сижажев, Аслан Гедгафов къатышхандыла.
Казбек Коков Хазратали Дзасежевни республиканы муслийманларыны VIII съездлеринде ДУМ-ну башчысына сайланнганы бла алгъышлагъанды. «Бу къуллукъгъа жангыдан тийишли кёрюлгенигиз адамланы арасында ышаныулукъ уллу болгъанына шагъатлыкъ этеди. Он жылны ичинде сиз эмда биргегизге ишлегенле ислам мамырлыкъны дини болгъанын ангылатыуда магъаналы жумушла тамамлагъансыз. Мындан ары да динлени араларында келишиулюкню кючлеуде къолдан келгенни этеригигизге ийнанама»,-дегенди ол.
Сёз Хазратали Дзасежевни башчылыгъында ДУМ жууукъ беш жылны ичинде толтурургъа белгилеген ишни юсюнден баргъанды. Казбек Валерьевич пандемия бла байламлы кийирилген чеклени кезиуюнде управление бардыргъан жандауурлукъ иш ючюн энчи ыспас этгенди. Тюбешиуде ара межгитде башланнган жангыртыу ишлени юслеринден да айтылгъанды. Бюгюнлюкде ала ахырына жетдириле турадыла. Тапландырыу жумушла ДУМ-ну республиканы Башчысына этген тилекден сора башланнгандыла, аланы предпринимательле толтургъандыла.
Хазратали Дзасежев Казбек Коковха Муслийманланы дин управлениясына эс бургъаны ючюн ыразылыгъын билдиргенди. «Дин къуллукъчула муслийманланы юйретиу ишни андан ары бардырлыкъдыла. Бизни баш муратыбыз жамауатда келишиулюкню сакълауду, адамланы динлерине, миллетлерине да къарамай. Терк-терк тюбешип, жангы амалланы хайырланып ишлерге хазырбыз.
КъМР-ни Башчысыны сайтында тюнене Хазратали Дзасежевни конфессияланы араларында келишиулюкню сакълауда къыйыны ючюн «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» орден бла саугъалауну юсюнден Указ басмаланнганды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: