КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Дзасэжь Хьэзрэталий

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ КъБР-м ис Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Дзасэжь Хьэзрэталийрэ Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ ­Ищхъэрэ ислъам университетым и ректор Чочаев Шарабутдинрэ. ЗэIущIэм апхуэдэу хэтащ КъБР-м ис Муслъы­мэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэ-щIым и япэ къуэдзэ Мисиров Хъызыр, КъБР-м ис Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэхэу Сыжажэ Алимрэ Джэдгъэф Аслъэнрэ.
КIуэкIуэ Казбек Дзасэжь Хьэзрэталий ехъуэхъуащ республикэм и мус­лъы­мэнхэм я VIII отчет-хэхыныгъэ зэхуэсым КъБР-м ис Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщIу зэрыхахыжамкIэ. «Уэ аргуэру а къулыкъур къызэрып­хуагъэфэщэжам къегъэлъагъуэ цIыхухэм дзыхьышхуэ къызэрыпхуащIыр. ИлъэсипщIым къриубыдэу уэри уи дэIэпы­къуэгъухэми лэжьыгъэшхуэ евгъэкIуэ­кIащ мамырыгъэр зи тегъэщIапIэ ислъам диным и лъапIэныгъэхэр гъэбыдэным хуэунэтIауэ. Шэч къытесхьэркъым республикэм дин зэхуэмыдэхэр щызыIыгъ­хэм я зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэным адэ­кIи фызэрытелэжьэнум», - къыхигъэщащ КъБР-м и Iэтащхьэм.
КIуэкIуэ Казбекрэ Дзасэжь Хьэзрэталийрэ тепсэлъыхьащ КъБР-м ис Мус­лъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм илъэситху гъунэгъум зэфIигъэкIын хуейуэ къыпэ­щыт къалэнхэм. Республикэм и Iэтащхьэм ДУМ-м и унафэщIым фIыщIэш-хуэ хуищIащ коронавирус узыфэ зэры­цIалэм земыгъэубгъуным хуэгъэзауэ ягъэува мардэхэм цIыхухэр щытета зэ­маным дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэм защIэгъэкъуэным хуэгъэзауэ лэжьыгъэш­хуэ зэрырагъэкIуэкIам папщIэ. ЗэIущIэм апхуэдэу и гугъу щащIащ респуб­ликэм и мэжджыт нэхъыщхьэр къы­­зыхуэтыншэу зэгъэпэщыжыным теухуа лэжьыгъэр зэрекIуэкIым, ар и кIэм зэрынэблэгъам. А лэжьыгъэхэм щIа­дзауэ щытащ Дзасэжь Хьэзрэталий республикэм и Iэтащхьэм апхуэдэ лъэIукIэ зыхуигъэза нэужь. Мэжджыт нэхъыщхьэр зыхуей хуэгъэзэным жыджэру хэтащ ­щIыналъэм и хьэ­ры­чэтыщIэхэри.
Дзасэжь Хьэзрэталий КIуэкIуэ Казбек фIыщIэ хуищIащ жылагъуэм къыще­кIуэкI Iуэхухэм КъБР-м ис Муслъымэн-хэм я дин IуэхущIапIэм хуэфэщэн къа- лэн зэрыщигъэзащIэм гулъытэ зэры­хуищIым папщIэ. «Дин лэжьакIуэхэм адэкIи тлъэкI къагъэнэнукъым тхьэм и арэзыщIыныгъэм телажьэхэр хабзэм ­те­тыным, гъэсэныгъэ дахэ яхэлъхьэным хуэгъэзауэ. Ди лэжьыгъэр хуэунэтIащ ­зытет диным, къызыхэкIа лъэпкъым емы­лъытауэ цIыхухэм пщIэ зэхуащIу, зэгу­рыIуэу къы­зэде­кIуэкIыным. Дэ щIэх-щIэ­хыурэ даIущIэнущ мэжджытхэм екIуа­лIэхэм, ди лэжьыгъэм унэтIыныгъэ­щIэхэр къы­зэры­хэдгъэхьэным яужь дитынущ. Ди къалэныр цIыхухэр зыгъэщхьэрыуэну хэтхэм дяпэ- кIи дапэщIэтынырщ, республикэм илъ мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ тхъу­мэ­нырщ», - къыхигъэщащ абы.
КъБР-м и Iэтащхьэм и сайтым а махуэ дыдэм къралъхьащ дин зэхуэмыдэхэр зезыхьэхэм яку дэлъ зэгурыIуэныгъэр гъэбыдэным, щIэблэр хабзэ дахэ яхэлъу къэгъэтэджыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэхэм, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру зэрыхэлэжьыхьым щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Дзасэжь Хьэзрэталий зэрыратыр къыщыгъэлъэ­гъуа Указыр.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: