Барыбызда да уллу ышаныу туудургъан турнир

Алгъаракълада Бурятияны ара шахары Улан-Удэде эркин тутушуудан Россейни Олимпиаданы аллында чемпионаты бардырылгъанды. Бу магъаналы айырыу стартда республикадан юч гёжеф майдаллагъа тийишли болгъандыла.
«Алтынны» Шауаланы Малик келтиргенди. Ол, 79 килограммгъа дери ауурлукъ къауумда тутуша, финалда Дагъыстанны келечиси Ахмед Усмановдан кючлю болуп, биринчи жерни алгъанды. Анзор Уришев (92 кг.) финалгъа дери жетгенди, алай тобугъуна чып тюшгени ючюн медикле аны андан ары эриширге къоймагъандыла. Алай бла ол «кюмюшню» алгъанды. Азамат Закуев а, гитче финалда Чеченден Зелимхан Минкаиловну хорлап, «доммакъ» бла къайтханды.
Ала бла республиканы Спорт министерствосунда тюбешиу болгъанды. Гёжефлени жетишимлери бла алгъышлай, ведомствону башчысы Ислам Хасанов бу майдалла уллу къыйын салып ишлеуню эсеби болгъанларын белгилегенди. Спортчуланы юслеринден айта, ол Тимур Бижоевни да эсгергенди. Судьяла терс оноу чыгъарып, ол саугъаланнганланы санына къошулалмагъанды.
Эришиуден сора аны тюбешиуюне къайтарып къарагъанда, судьяла халат жибергенлерине женгдиргендиле, алай, жорукълагъа тийишлиликде, оноу чыгъарылгъандан сора майдалла юлешинмейдиле. Алай бла аны да хорлагъаннга толу санайбыз, дегенди Ислам Маратович.
Командабызны баш тренери Арсен Закуев да гёжефлени тутушханларына ыразы болгъанын билдиргенди.
- Россейни Олимпиаданы аллында чемпионатлары алагъа сынамлы, эм кючлю, эм умутландыргъан спортчула къатышханлары, аланы араларында эришиулюк уллу болгъаны бла энчидиле. Мындан хорлам ючюн кюреш бютюн къаты, къызыу барады. Жарсыугъа, бу эришиулеге къарыулу гёжефлерибиз барысы да къатышалмагъандыла- саулукъларына чып тюшгени ючюн 3-4 адамыбыз тутушмагъандыла.
Чемпионатны аллында юйрениу-жарау этиу жыйылыулагъа Минги таугъа, республикадан тышына баргъанбыз, жарауну кёп заманны къыстау ётдюргенбиз. Алай бу эсепледе тохтап къалыргъа жарамайды, бир кесекден жангы Олимпиада цикл башланады да, эсибизни анга бурлукъбуз, - дегенди ол.
Билял Махов, Анзор Уришев, Аниуар Гедуев дегенча айтхылыкъ гёжефле спортдан кетселе, аланы орунларына сюелирик жаш спортчуланы тёлюсю келмез деген къоркъуу бар эди. Алай бу турнир жангы тёлюбюз жетишимли боллугъуна ышаныу бергенди. Жашла, таматаладан юлгю ала, ала жыйгъан уллу сынамны хайырлана, алгъа барырларына ийнаныу уллуду, деп къошханды тренер. Министр да спортчуланы абадан къауумларына гитчелеге эс бургъанлары, алагъа билеклик этгенлери ючюн ыразылыгъын билдиргенди.
Пандемияны кезиуюнде да, залла жабылып болгъанлыкъгъа, спортчула жарауларын тохтатмагъандыла. Юйде, эшикде болса да, ала дайым юйреннгенлей тургъандыла. Коронавирус бирлеге онгла берип, башхалагъа чурум салмагъанды – онгла хар къайда да бирча эдиле.
Биринчи жерни алгъан Шауаланы Малик чемпионатда алтын анга эм багъалы саугъаладан бири болгъанын айтханды. Ол энди октябрьде Россейни эм Къабарты-Малкъарны атындан дунияны чемпионатында эриширикди. «Абадан къауумда къырал даражалы эришиуге ючюнчю кере къатышама. Биринчи тюбешиуюмде былтыргъы финалистни хорлагъанма. Кезиулю тюбешиулеге, аны къытхан эсем, башхаланы да онгларма деген акъыл бла чыкъгъанма», - дегенди ол. Маликге тыш къырал ючюн тутушургъа предложение да келгенди. Алай тренери айтханнга тынгылап, ол мында къалгъанды эм бу оноууна сокъуранмагъанын да белгилегенди.
Битеукоманда эсепде республиканы келечилери ючюнчю жерни алгъандыла, биринчиде – Дагъыстан, экинчиде уа Шимал Осетия-Алания барадыла. Адам саны бла къарагъанда эм анча субъектни арасында ючюнчю жер бек ахшыды. Ислам Хасанов чертгенича, спорт - ол кёп жылланы ичинде харкюнлюк, уллу тёзюмлюлюк, къарыу излеген ишди. «Жетишимлени арымай-талмай, кесин аямай кюрешген болдурады. Республикабызны байрагъын кётюртгенигиз ючюн сау болугъуз», - дегенди спортчулагъа Ислам Маратович.
Министрни орунбасары, спортну халкъла аралы устасы Заур Хежев да спортчуланы эришгенлерине бийик багъа бичгенди. Алай бу чемпионат ала жангыз да къаршчы  гёжефле бла угъай, судьяланы жалгъан оноулары бла кюреширге тюшгенин кёргюзтгенди. Мен алагъа хорламлы болурларын, келир Олимпиада сезонда бютюн бек къууандырырларын тежейме, дегенди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: