Илму тинтиулени кенгертирча

Бу кюнледе КъМКъУ-ну «Точка кипения» арасында Башкирияны М. Акмулла атлы къырал педагогика университет бла Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет академиялы байламлыкъла жюрютюу жаны бла келишимни тауусхандыла. Документге вузланы ректорлары Салават Сагитов эм Юрий Альтудов къол салгъандыла.
«Келишимни борчу билим бериуде эм илму тинтиуледе байламлыкъ жюрютюудю, эки жаныны да бир бирни ангылап ишлеудю», - деп белгиленеди къагъытда. Аны бардырырча полилингвальный, поликультура билим бериуню сингдириу ызда илму-тинтиу ишде, юйрене тургъан преподавательлени эм тинтиучюлени академиялы алышындырыуда, бирлешген билим бериу программаланы бардырыуда, бирикген жыйылыуланы ётдюрюуде эм кёп башха затлада байламлыкъла изленирикдиле.
Келишимге къол сала, вузланы таматалары кёп заманны ичинде ишлеп турлукъ жетишимли байламлыкъла къураллыкъларына ышаннганларын билдиргендиле. Ол жаны бла жумуш а апрельде регионда социал-педагогика тинтиуден башланырыкъды.
Къол салгъандан сора Башкъортостандан делегациягъа деп университетде экскурсия къуралгъанды. Салават Сагитов, тин айныу жаны бла илму-тинтиу араны башчысы Радик Юлбаев, ингилиз тилни кафедрасыны заведующийи Раиса Иксанова эм тыш къыраллы тиллени бла экинчи тыш къыраллы тилни преподаваниясыны методикасы кафедраны доценти Зарима Киреева «Точка кипенияны» иш сынамына эм майданына къарагъандыла, вузну ситуационный арасында, стоматология эм жаякъ-бет хирургия институтда, спорт объектледе болгъандыла.
Аны аллында кюн, 16 мартда, Башкирияны М. Акмулла атлы къъырал педагогика университетни делегациясы КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону оноучулары бла тюбешгенди. Ведомствону таматасы Анзор Езаов, къонакълагъа жылы тюбеп, Россей Федерацияны регионларында миллет тиллени эм культураланы айнытыу жаны бла тинтиу проектни бардырылыууну магъаналылыгъын эм бюгюннгю кюнде аны изленнгенин белгилегенди. Андан сора да, ол республиканы педагог бирлешмесини Башкъортостанны университети бла Россей Федерацияны республикаларында полилингвальный билим бериуню айнытыу жаны бла байламлыкъла жюрютюрге хазырлыгъын билдиргенди.

Жангуразланы Нажабат.
Поделиться: