Ореховая роща скверни тапландырыргъа умут барды

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла бу кюнледе мэрияда бардырылгъан жыйылыуда. Администрацияны башчысы Таймураз Ахохов докладында муниципалитетде тамамланнган ишле бла шагъырейлендиргенди. Биринчиден - жолла. Былтыр он орамгъа ремонт этилгенди. Ол битеу да 19 километрден артыкъ болады. Быйыл а онтёрт орамда жангыртыу ишле бардырыллыкъдыла.
Маршрут улоу тохтап, пассажирлени миндирирча 36 павильон орнатылгъанды. Идаров атлы орамда быйыл да тийишли мадар этилликди. Ленин атлы проспектни башында уллу, тынгылы, жангы школ ишлеп башлагъанды. Ары 1224 сабий жюрюрге боллукъду.
Жамауат тийрелени тапландырыу жаны бла да аслам жумуш этилгенди дерге боллукъду. Ол санда кёп фатарлы юйлени аллында 25 арбаз жангыртылгъанды, адмирал Головкогъа аталгъан эмда сагъынылгъан школну бирси жанында бирер сквер ачылгъанды.
Школгъа дери билим бериуге да эс бурулмай къалмагъанды. Жети сабий садикни къатларында ясли къауумлагъа къошакъ мекямла ишленнгендиле. Аны хайырындан 340 жер къуралгъанды. Энтта да аллай бир сабий кечинирча юч садик ишлене турады.
Гитчеле ойнарча беш майданчыкъ къуралгъанды, талай орамда тротуарла жангыртылгъандыла, велосипедге минип учаргъа сюйгенлеге да жолчукъла жарашдырылгъандыла. Хасанияны Маданият юйюне, «Периодика» эмда Юйюр окъууну китапханаларына, Ю.Х. Темирканов атлы Сабий музыка школгъа ремонт этилгенди, ТЮЗ-ну мекямында уа иш энтта да барады.
Быйыл Ореховая роща скверни жангыртыргъа умут этиледи, Атажукина бла Московская орамланы къатында уа жаяу жюрюгенлеге ариу тийре къурарыкъдыла. Терренкурну эмда Нальчик сууну жагъасын тап халгъа келтирирге кереклиси да унутулмагъанды, шёндю аланы проект документациялары экспертизада сюзюудедиле.
Таймураз Ахохов айтханыча, льготалагъа тийишли категориялагъа кирген гражданлагъа деп жангы жашау-журт районну къурулушу башланнганды. Дагъыда Лермонтова орамны Ленин эмда Шогенцуков атлы проспектлени арасында кесегин жаяу жюрюгенлеге таплыкъгъа жарашдырыргъа деген проект жамауат сюзюуге чыгъарылгъанды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: