Къаралгъан сорууланы арасында – республиканы агропромышленный комплексин айнытыу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны эл мюлк министрини биринчи орунбасары Джамбулат Хатуов бла Москвада тюбешгенди. Ала республиканы агропромышленный комплексини айныу сорууларын сюзгендиле. Сёз миллет проектлени, эл мюлк бёлюмде федерал эм къырал программаланы кийириуню, регионну урлукъ себиу кампаниягъа хазырлыгъыны юсюнден баргъанды.
КъМР-ни Правительствосуну эм РФ-ни Эл мюлк министерствосуну араларында республикагъа федерал бюджетден битеулю ёлчеми 2,2 миллиард сом болгъан субсидияла берилирча 10 келишимге къол салыннганды. Бюджет ырысхы эл мюлк производствону эм эл тийрелени айнытыугъа жиберилликди.
«Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» федерал программагъа кёре быйылгъа Пролетарское элде мектепни мекямыны тынгылы ремонту, орам жарыкълыкъ берген ызланы жангыртыу эм суу жыйылгъан жангы скважинаны къурулушу, Солдатская станицада суу жыйылгъан скважинаны ишлеу эм 140 жери болгъан школгъа дери билим берген учрежденияны къурулушу планнга салыннганды. Къашхатауну тийресин комплекс халлы айнытыугъа кёре орта школну окъутуу корпусуна эм район маданият юйню мекямына тынгылы ремонт этилликди.
«Халкъла аралы кооперация эм экспорт» миллет проектге кирген «Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» регион проектни чеклеринде эл мюлкде хайырланнган жерлени мелиорациясына 2021 жылда 355,9 миллион сом белгиленеди. Миллет проектни чеклеринде 4,7 минг гектар сугъарылгъан жер хайырланыугъа берилликди, ол былтыргъы кенгликден 520 гектаргъа асламды.
Республикада тири халда бардырылгъан жаз башы ишлеге хазырланыуну чеклеринде алгъыннгы белгиленнген кёрюмдюлеге кёре 2021 жылда урлукъ салынырыкъ кенглик 281,8 минг гектар боллукъду, ол 2020 жылны кёрюмдюлерине жетеди. Кюзлюк битимлени семиртгичле бла игилендириу бардырылады, ол жумуш 7,5 минг гектарда тындырылгъанды, минерал семиртгичлени келтириу иш да къуралыпды.

Поделиться: