ТIэш Светланэ и IэщIагъэр и псэм хэлъщ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ библиотекэм зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ иджыблагъэ. АР-м щIыхь зиIэ и журналист, Адыгэ ТВ-м и нэтынхэр езыгъэкIуэкI, зи лэжьыгъэхэмкIэ къэрал куэдым щыцIэрыIуэ ТIэш Светланэ и творческэ зэIущIэм кърихьэлIат абы и ныбжьэгъухэмрэ лэжьэгъухэмрэ, АКъУ-м ФилологиемкIэ и факуль­тетым журналистикэмкIэ иIэ къудамэм щIэс студентхэр, тхакIуэхэр, уса­кIуэ­хэр, егъэджакIуэхэр, Светланэ и твор­чествэм дихьэххэр, и къуа­жэгъу­­хэр.
ТIэш Светланэ адыгей телевидением и «вагъуэ» нэхъыщхьэу къалъытэ, сыту жыпIэмэ, илъэс 28-рэ ипэ аращ япэ дыдэу эфирым зи макъ къыщы­Iуар. Телевиденэр къызэ­ры­зэрагъэ­пэщрэ журналист нэхъ па­жэхэм хабжэу, махуэ къэс и лэжьыгъэм щIэщыгъуэ гуэрхэр хилъхьэу иджыри къыздэсым мэлажьэ.
Светланэ и пшыхьым кърихьэлIа­-хэм яжриIэжын и куэдт. Зыкъым икIи тIукъым абы къигупсыса проекту нобэ Адыгэ ТВ-м къигъэлъагъуэхэр. Абыхэм я нэхъыщхьэу къыхэбгъэщ хъунущ «Адыгэм и дуней» зи фIэщыгъэкIэ проектыр. Зы илъэси къэмынэу ар ­хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэп­къэгъу­хэм яхохьэ, фестивалхэм, конференцхэм, зэхыхьэшхуэхэм ирагъэблагъэ, фильм телъыджэхэри ятрех. Ап­хуэдэу Светланэ щыIащ США-м, Австрием, Эстонием, Чехием, Тыркум, Израилым, Иорданием, Сирием, Германием, нэгъуэщI къэрал куэдми. Хэ­хэс гъащIэр зи натIэ хъуа ди лъэпкъэгъухэм я щыIэкIэ-псэукIэм теухуауэ абы фильму иIэр бжыгъэншэщ.
Журналистикэмрэ адыгэбзэмрэ ­яхуищI хэлъхьэныгъэхэм папщIэ ТIэ­шыр куэдрэ ягъэлъэпIащ къэрал, ­жы­лагъуэ дамыгъэхэмкIэ, гулъытэ ­хэхахэмкIэ. ЗэIущIэм щагъэува дапхъэм телът Светланэ къыхуагъэфэща щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр, дамыгъэ ­лъапIэхэр. Апхуэдэуи езым къыдигъэкIа тхылъхэмрэ авторхэм я Iэр щIэлъу кърата къыдэкIыгъуэхэмрэ ягъэдахэрт дапхъэр.
ЗэIущIэм кърихьэлIахэм я упщIэ­хэмрэ къызэгъэпэщакIуэхэм ягъэхьэ­зырахэмрэ я жэуапу гъэщIэгъуэн куэд жиIэжащ Светланэ а махуэм. Абы къыхигъэщащ журналист IэщIагъэр екIуэкIа Iуэхугъуэхэмрэ бжыгъэхэмрэ къэгъэлъэгъуэжын къудейуэ зэрыщымытыр. «Творческэу убгъэдыхьэмэ, абы гъэщIэгъуэн куэд щып­щIэфынущ. Мис а бгъэ­ды­хьэ­кIэрщ зэлъытар къыдэплъхэр ди лэ­жьыгъэм, IэщIагъэм къызэрыхущы­тыр, телевизионнэ нэтынхэм дыхьэ­хын-димыхьэхыныр. Сэ зэи къызэрыгуэкIыу сыбгъэдыхьэркъым си къа­лэным, атIэ ар зылъагъум телъы­джэ щыхъун гуэр е дерс къызыхихын гуэр хызогъэхьэ», - жеIэ Светланэ. Псом япэ иригъэщыр, дауи, адыгэбзэр хъума зэрыхъунырщ, ар щIэблэм яIурылъу къэтэджын папщIэ дегъэ­хьэхынырщ. Абы и лъэныкъуэкIэ ТIэ­шым зыхуигъэувыж къалэнхэр ­ре­дакцэм щызэфIигъэкI къудейкъым, атIэ республикэ утыкушхуэхэм зэ­хыхьэ гукъинэжхэр щрегъэкIуэкI, сыт щыгъуи щIэщыгъуэ гуэр къыхилъхьэу мэлажьэ. АР-м щыIэ зэIущIэ­хэр сыт щыгъуи езыгъэкIуэкIыр журналист цIэрыIуэрщ, псом хуэ­мы­дэу гухэхъуэщ адыгэбзэкIэ къы­зэ­ра­гъэ­пэщхэр. Светланэ и Iэзагъымрэ и бзэм и къабзагъымрэ зыпащI щыIэкъым.
Пшыхьым хэтахэм къыхагъэщащ ТIэш Светланэ бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэхэмрэ цIыхугъэмрэ, лэжьыгъэм хуиIэ лъагъуныгъэмрэ бгъэдыхьэкIэ къызэрымыкIуэмрэ. ЗэIущIэр игъэ­дэхащ илъэс куэд щIауэ журналистыр зыдэлажьэ, зи концертхэр иригъэ­кIуэкI «Ислъэмей» ансамблым.

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: