Таза производствогъа сурам ёсе барады

Эл мюлк органика производствода, битимчилик эмда малчылыкъ мюлкле, жарашдырыучу предприятияла бары да бир бирлери бла байламлыкъда ишлейдиле. Арада информация бла шагъырейлениу, кеси эркинлиги бла сертификацияны ётюу – ол бары да хайырланыучуну качествосу аламат болгъан, жарашдыргъанда тёгерекдеги къудуретге заран салмагъан продукцияны сатып аллыгъына ышандырады.
Россейде органика продукция чыгъарыучуланы бирикген реестрине талай предприятие къошулгъанды, дейдиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда. Алагъа тийишли сертификатла берилгендиле. Анга кёре продукцияны къабугъунда «органика» деген белги салыргъа боллукъду. Эсге сала айтсакъ, аны бла байламлы закон барды, аны себепли бу белгини эркинсизлик хайырланнганла административ жууапха тартыллыкъдыла.
Быллай сертификатлары болгъан фермерле жангы рыноклагъа чыгъаргъа, продукцияларына уллуракъ багъа салыргъа, конкурентлеринден алгъа кетер амал табаргъа боллукъдула.Органика продукциягъа быллай къагъытны бериу бла талай организация кюрешеди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: