Оюмлу эмда кёлге жетерча жазыула

Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына аталып, къыралда «Жылла кёп озгъан эселе да» деген ат бла мектепчилени араларында Битеуроссей конкурс бардырылгъанды . Сёзсюз, ол ишден республиканы битеулю орта билим берген учрежденияланы тамата классларыны окъуучулары да бир жанында къалмагъандыла. Школчу жашла бла къызла Уллу Ата журт урушха къатышханла бла байламлы кеслерини оюмларын жазаргъа керек болгъандыла.
Эришиуде алчыла болгъанланы алгъаракъда Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны Билим бериу департаментинде алгъышлагъандыла. Конкурсну муниципал кесеги быйыл февральда бошалгъанды эмда шахар конкурсда хорлагъан бек иги ишле регион кезиуге жиберилгендиле. Анда да, алагъа къарап, бек игилерин айырлыкъдыла. Алай бла регион кесекде Къабарты-Малкъарны атындан тёртеуленни ишлери сайланнганды.
Белгилисича, бу проектни баш темасы 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушду. Анга къатышханла нени юсюнден жазарыкъларын кеслери сайлагъандыла: тарых магъаналы шартла, уруш жыллада аскерчини юйюрюню, жашаууну юсюнден, волонтёр эмда излеу ишлени барыуларыны юсюнден хапар, мемориалланы эмда музейлени къуралыуларыны тарыхы, тылда ишлегенлени къадарларыны юсюнден, адабият эмда искусство.
Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны Билим бериу департаментини башчысыны орунбасары Сабанчыланы Валентина келген жаш адамланы эм аланы устазларын жетишимлери бла къызыу алгъышлагъанды, аланы ата-аналары, педагоглары да аллай фахмулу окъуучулары бла ёхтемленирге боллукъларын да чертгенди.
Огъарыда белгилегенибизча, шахар кезиуде башха-башха жыл санда болгъан тёртеулен хорлагъанды. 5-7-чи классланы араларында эм игиге Хасанияны 16-чы номерли мектебини 7-чи классыны окъуучусу Холаланы Хажи-Муратны, ол биринчи жерге тийишли болгъанды, иши саналгъанды, экинчи жерге 8-чи номерли мектепден Къалабекланы Алим чыкъгъанды. Сегизинчи классланы окъуучуларыны араларында 9-чу номерли мектепден Али Налоев, онунчу классланы окъуучуларыны араларында конкурсну регион кесегине жиберилирге 27-чи номерли мектепден Эллада Бельгушеваны иши белгиленнгенди. Аланы барысына да дипломла берилгендиле.

М. Адилова. Суратда: конкурсха къатышханла.
Поделиться: