Бусагъатдагъы халланы тергеп урунургъа кюрешедиле

Жамауат палатаны маданият эм асламлы органла жаны бла комиссиясыны башламчылыгъы бла 2021 жылны январь-февраль айларында республиканы библиотека фондуну болуму тинтилгенди, аны эсеплерин артда власть органланы, жамауат биригиулени, билим бериу учрежденияланы келечилери сюзгендиле.
КъМР-ни Культура министерствосуну бёлюмюню башчысы Инна Санова билдиргенича, бюгюнлюкде регионда 155 китапхана барды, ала барысы да компьютерле бла жалчытылыныпдыла, Интернетге къошулупдула, аны ючюн ахча китап фондланы эм библиотекаланы мюлк-техника болумларын игилендириу фондладан бёлюнеди. Былтыр эсепде 4987,776 минг китап болгъанды, аладан 51,270 жангы алыннганладыла.
- Коронавирусну пандемиясыны, аны бла байламлы кийирилген чеклени хатасындан китапханала 2020 жылны экинчи кварталындан башлап онлайн халда ишлегендиле. Бу амал бла 4760 маданият-жарыкъландырыу иш (эришиуле, презентацияла, акцияла, чыгъармачылыкъ ингирле) тамамланнганды, алагъа къарагъанланы саны 1393182-ге жетгенди. Жылны ичинде библиотекала адамланы китап окъургъа кёллендирир мурат бла пропаганданы бардыргъанды, ол да окъуучуланы санын кёбейтирге, окъуучуларына узакъ жерледе жашагъанланы да къошаргъа себеплик этгенди.
Электрон каталогну ёлчеми 2,3 процентге кёбейгенди. Видеопрезентацияланы, видеорядланы бла видеороликлени саны эки кёреге ёсгенди. Электрон эм аудиокитапланы эм уллу сервиси – ЛитРесни болушлугъу бла пользовательлени жумушларын жалчытыу да игиленнгенди, - дегенди ол.
Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни орунбасары Екатерина Мисостова уа республиканы битеу 365 битеулю билим бериу учреждениясында библиотекала болгъанларын чертгенди. Ол билдиргенича, китапханаланы фондларын кёбейтирча регионну бюджетинден 46 488,8 минг сом бёлюннгенди, къошакъ ахча Нальчикни 33-чю номерли мектебине окъуу китапла эм пособияла алыргъа берилгенди. Бу мадарланы хайырындан федерал къырал билим бериу стандартлагъа кёре ала китапла бла толусунлай жалчытылыннгандыла. Электрон китапла да бардыла, аланы саны 785-ге жетгенди.
Жыйылыуну эсеплерин чыгъара, палатаны маданият эмда асламлы информация органла жаны бла комиссияны башчысы Къудайланы Владимир бюгюнлюкде бола тургъан тюрлениуле китапханаланы болумларында да ыз къойгъанларын, аны бла байламлы тёрели библиотекаланы хайырланыуну чеклерин чертиуде соруула чыкъгъанын  белгилегенди. Ол айтханыча, шёндюгюлю жамауат китапханалагъа жангы излемле, борчла салады. Аланы толтурур ючюн а библиотекала дайым тюрленирге, чеклерин кенгертирге – виртуал халгъа кёчерге, Интернетни юсю бла башха китапханала бла байламлыкъла тутаргъа, китап фондларын цифрагъа ётдюрюрге керекдиле, алай барса, алагъа сурамны сакъларгъа боллукъду.
Ахырында жыйылгъанла битеу сейирлери болгъан ведомстволагъа эсгертиуле этгендиле, деп билдиредиле палатаны пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: