Сёлешиуню ёзек темасы – республиканы спорт инфраструктурасын айнытыу

Казбек Коковну бла РФ-ни спорт министри Олег Матыцинни Къабарты-Малкъарны спорт инфраструктурасын айнытыу соруула жаны бла Москвада ишчи тюбешиулери къуралгъанды. Ушакъны баш темасы «Спартак» стадионну, Тырныаууз шахарда «Баксан» спорт-саулукъ кючлеу комплексни мекямын, «Нальчик» спорткомплексни жангыртыу, эркин тутушууну олимпиалы резервине физкультура-саулукъ кючлеу комплексни, боксну олимпиалы резервине школну спорткомплексини, Каменномостское элде ФОК-ну, Черек районну Бызынгы эм Зарагиж эллеринде, Майский шахарны 10-чу номерли школунда спортзалланы къурулушлары болгъанды.
Миллет проектлени толтурулууларыны эсеплери да сюзюлгендиле. КъМР-ни Правительствосу эм РФ-ни Спорт министерствосу тауусхан келишимлени чеклеринде республика «Демография» миллет проектни «Спорт – жашау марда» федерал проектин бардырыугъа 2020 жылда 360 миллион сомдан артыкъ алгъанды. Бёлюннген ахча спорт махкемелени материал-техника къолайлыкъларын кючлендириуге жиберилгендиле.
Воркаут зоналары эм саулукъ кючлендириу комплекси болгъан кёп функциялы 25 оюн майдан, Майский спортшколда футбол майдан къуралгъандыла. Къашхатауда, Къарагъачда эм Шалушкада спорт объектлени къурулушлары ахырына жете турадыла. Жууукъ заманда Бахсан шахарда ФОК эм Псыхурей элде спортзал хайырланыугъа берилликдиле.
2021 жылда республиканы спорт бёлюмюн айнытыугъа федерал субсидияланы ёлчеми 350 миллион сом боллукъду. Келлик кезиуде къурулуш бардырыллыкъ эм уллу объект ишлери 2022 жылгъа тамамланыргъа умут этилген пятиборье бла кюреширча Нальчикде спорткомплекс боллукъду.
Андан сора да, былтыргъы жылны ахырында республиканы Правительствосу федерал профильли министерство бла 2022-2023 жылланы объектлери бла байламлы 300 миллион сомдан артыкъ ырысхы келишимлеге къол салгъанды. Анга кёре Нальчикде жалгъан бузу бла башы жабылгъан каток эм спортну къыш тюрлюлери бла кюреширча физкультура-саулукъ кючлеу комплексни къурулушлары планнга салыннгандыла. Республиканы спорт школларын спорт-техника оборудование эм инвентарь бла жалчытыу иш, ГТО-ну спорт майданларын эм шахарлада бла районлада башха спорт сооруженияланы къурулушлары андан ары бардырыллыкъдыла.
Ишни магъаналы ызына асламлы спортну айнытыу, жамауатны битеу къауумларын физический культура бла кюреширге кёллендириу, халкъгъа спорт объектлени жетиулерин жалчытыу саналгъанлай турады. КъМР-ни Минспорту билдиргенича, битеу да бирге 2020 жылда физкультура эм спорт бла кюрешген гражданланы саны 46,3 процент болгъанды, былтыр бла тенглешдиргенде, 5 процентге кёбюрек. Адамланы саулукъларын кючлеуге сейирлери ёсе баргъаны белгиленеди.
Тюбешиуню чегинде эки жаны да сюзюлген бёлюмге кёре байламлыкъ жюрютюу келишимге къол салгъандыла, аны заман болжалы тёрт жылгъады. Документге кёре спорт инфраструктураны айнытыу федерал проектле эм программала жашаугъа кийирилликдиле, спорт резерв хазырланырыкъды эм халкъла аралы майданда россей спортну конкурентли чыдамлылыгъы кётюрюллюкдю, тренер-преподаватель кадрланы профессионал даражалары ёсдюрюллюкдюле, керекли инвентарьны бла оборудованияны республикада ата журтлу производствосу айнырча болумла къураллыкъдыла, физический культура эм спорт жаны бла илмугъа, илму тинтиулеге себеплик этилликди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: