Къыралны бла динни араларында байламлыкъланы бегитиуге уллу къошумчулугъу ючюн

Москваны эм битеу Россейни Патриархы Кириллни Указы бла КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова Орус Православ килисаны эм сыйлы белгиси бла саугъаланнганды – Москваны бийчеси Сыйлы Евросиньяны ордени бла. Бу белги бла жамауатда адет-намыс тёрелени кючлеуге, къыралны бла динни араларында байламлыкъланы игилендириуге къошумчулукъ этген тиширыула саугъаланнганларын айтырчады.
Аны Пятигорскну бла Черкесскни архиепископу Феофилакт Татьяна Борисовнагъа бергенди. Ол спикерни къыралны бла динлени араларында хайырлы байламлыкъланы къурауда къыйыны уллу болгъанын чертгенди:
- Татьяна Борисовнаны, Парламентни себепликлери бла жангы тёреле башланнгандыла. Къабарты-Малкъарда, Шимал Кавказны республикаларыны араларында биринчи болуп, законла чыгъарыучу органда Рождество аллы парламент тюбешиуле къуралгъандыла. Ол ушакъла бардырылгъан ачыкъ площадкагъа айланнганды.
Анга тюрлю-тюрлю миллетлени, динлени келечилери къатышыргъа эркиндиле. Рождество аллы тюбешиуле республиканы юлгюсюнде башха регионлада да башланнгандыла. Алай Къабарты-Малкъар Шимал-Кавказ федерал округда бу магъаналы онгну хайырланып башлагъан биринчи республикача къалллыкъды тарыхда, - дегенди Феофилакт.
Архиепископ Преподобная Евросиньяны ордени жаланда тиширыулагъа берилгенин, аны бла алыкъа кёп адам саугъаланмагъанын чертгенди. Аны алгъанланы арасында уа Александра Пахмутова, Валентина Терешкова, Галина Вишневская да бардыла.
- Къабарты-Малкъарда сиз бу саугъагъа тийишли биринчи болгъаныгъыз бек къууандырады, - дегенди Феофилакт.
Татьяна Егорова анга бёлюннген эс ючюн ыразылыгъын айтханды: «Бек алгъа Москваны эм битеу Россейни Патриархы Кириллге ыразылыгъымы айтыргъа сюеме. Бюгюн дин биригиуле жамауатда адеп-къылыкъ тёрелени жангыртыуда магъаналы иш тамамлайдыла. Ала юйретиу, жарыкъландырыу ишни бардырадыла. Алай Орус Православ килисаны эмда Патриарх Кириллни къыралны бла дин организацияланы араларында байламлыкъланы кючлеуде, динлени араларында мамырлыкъны жалчытыуда къыйынына багъа берген къыйынды. Биз Патриарх Кирилл къаллай магъаналы иш толтургъанын барыбыз да билебиз, ол санда Россейни дунияда даражасын ёсдюрюуде да», - дегенди Егорова.
Татьяна Борисовна архиепископ Феофилактха да ыразылыгъын айтханды: «Бу саугъа бек алгъа республиканы власть органлары, Парламент ёсюп келген тёлюню юйретиуде, жамауатда адет-намыс ниетлени сингдириуде, власть органла, дин биригиуле бла байламлыкъланы кючлеуге къыйынларына берилген белгиди. Парламентни депутатлары мындан ары да миллетле эм динле аралы келишиулюкню сакълауда къолдан келгенни этерге хазырдыла», - деп чертгенди спикер тюбешиуню ахырында.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: