Тилеклеге тынгылап, тийишли буйрукъла бергенди

Казбек Коков адамланы энчи соруулары бла байламлы тёрели приёмну бардыргъанды. КъМР-ни Башчысындан къыйын жашау болумланы эсеплеринде чыкъгъан сорууларын тамамлар ючюн республикада жашагъанла болушлукъ излегендиле. Гражданланы тилеклери кёбюсюнде бийик медицина технологиялы эм реабилитация болушлукъ тапдырылыу эм жашау журт болумланы игилендириу бла байламлы болгъандыла.
Гражданланы приёмуну эсебинде республиканы оноучусу тийишли толтуруучу власть органланы келечилерине буйрукъла бергенди.

Поделиться: