Сабий паллиатив болушлукъну игилендирирге алланыпдыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну Исполкомуну таматасы Михаил Кузнецов эм ОНФ-ни «Регион заботы» проектини куратору Анна Федермессер бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къошулгъанды.
«Регион заботы» проектни къаууму республикагъа биринчи кере келмейди. Бу жолгъу жолоучулукъларыны мураты бир ненча россей субъектде башланып бадырылгъан паллиатив болушлукъну жангыртылыууна кёре сабий паллиатив службаны мындан ары игилендириудю.
Рустам Калибатов Къабарты-Малкъарда айтылгъан себеплик бериу жаны бла уллу сынам болгъанын айтханды. Биринчи кере беш жатар жери болгъан бёлюм 2015 жылда Энчиленнген сабий юйню мурдорунда ачылгъанды. 2018 жылда Сабий юйде патронаж служба къуралгъанды, ол кесини осуйлугъуна жашауларыны узунуна быллай болушлукъ керек болуп турлукъ сабийлери болгъан эллиден артыкъ юйюрню алгъанды.
Сабий юйню патронаж службасы саулукълары къайтышмагъан балалагъа медицина болушлукъ тапдыргъандан сора да, аланы ата-аналарына психологический эм юридический болушлукъ береди, сабийлерине тюз амалла бла къараргъа юйретеди.
Анна Федермессер КъМР-ни Башчысы бла ушакъда Къабарты-Малкъарны сабий паллиатив службасыны къуралыууна бийик багъа бергенди: «Эки жыл мындан алгъа биз келген регионладан сиз ючюнчю эдигиз. Сизде сабий паллиатив бёлюм барды, ол аламатды. Аны жарашдырылгъаны, бирси службала бла байламлыкъланы къалай къурагъаны, жумушланы тапдырыу жорукълары, сынамны ётдюрюу – ол сейир тарыхды, аны бирси регионла да кёрюп алсала сюерик эдик. Бу тийрени иелери сабийле бла аланы ата-аналарыдыла, ол болум алай кёп тюбемеучюдю. Аны сакъларгъа тийишлиди».
Андан сора да, ол республика 2024 жылгъа дери паллиатив программа жарашдырылып бардырыргъа кёлленнгенледен биринчи болгъанын белгилегенди. Аны жашаугъа кийириуге федерал даражада болушлукъ тапдырылырча себеплик этерге хазырлыгъын да айтханды.
Казбек Коков «Регион заботы» проектни къауумуна социал магъаналы жумушну тамамлауда болушлукълары эм республика бла бирге ишлерге излегенлери ючюн ыразылыгъын айтханды. Сабий юйюню специалистлери ишни къурауда жыйгъан сынамларын эсге алып, Къабарты-Малкъарда сабий паллиатив болушлукъну айнытыу амаллагъа тынгылы къаралгъанды. Ауругъан сабийлени эм аланы ата-аналарыны сейирлерине кёре байламлыкъланы жарашдырыргъа оноу этилгенди.
Къонакъла ол кюн Сабий юйде да болгъандыла эм сабий паллиатив бёлюмге медицина служба автомобильни саугъалагъандыла. Энди сабий патронаж службаны ауругъанланы юйлерине чыгъарча эки улоулары барды. Келлик заманда патронаж службаны автопаркын федерал программаны ахчасына толтурлукъдула, анга ОНФ-ни «Регион заботы» проектини къауумуну башламчылыгъы бла тийишли тюзетиуле кийирилгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: