IэщIагъэлI щIалэхэр зэпоуэ

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и еджапIэ нэхъыщ­хьэхэм щеджэ студентхэр хэтащ «IэщIагъэлI щIалэщIэхэр» (Worldskills Russia) Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ зэпеуэу гъатхэпэм и 1-м щIидзам.
Чемпионатым и лIэу­жьыгъуиплIым хыхьэ зэпеуэхэр, «ПэщIэдзэ гъэсэныгъэ», «Класс нэхъыщIэхэм щегъэджэн», «Ортопедическэ стоматологие», «Веб-дизайн» щекIуэкIащ Къэ­бэр­дей-Балъкъэр къэрал универститетым и къудамэхэм.
Гъатхэпэм и 2-м Информационнэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ колледжым щыщIадзащ «Веб дизайн» унэтIыныгъэм хыхьэ лэ­жьы­гъэхэр щыгъэзэ­щIэ­ным. КъБКъУ-м и медицинэ колледжым и унэщIэм щекIуэкIащ республикэм щы­щIэщыгъуэ «Ортопедическэ стоматологие» лIэу­жьыгъуэмкIэ зэпеуэхэр.
Зэхьэзэхуэм хэтащ ­КъБКъУ-м и медицинэ кол­леджым 1 - 3-нэ курсхэм ­ще­джэ студентхэр. Абыхэм я лэ­жьыгъэхэр къапщытащ ­колледжым къыщIэкIа, иджып­сту а IэщIагъэм ирилажьэ дохутырхэм.
Университетым и педагогикэ колледжым къыщапщытащ чемпионатым хэтхэм «Класс нэхъыщIэхэм щегъэджэн», «ПэщIэдзэ гъэ­­сэныгъэ» унэтIыныгъэ­хэм я зэфIэкIыр здынэсыр. Абы­хэм якIэлъыплъащ колле­джым и егъэджа­кIуэ­хэмрэ дэтхэнэ унэтIы­ны­гъэми ирилажьэ IэщIагъэлI кърагъэб­лэгъахэмрэ.

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: