Захуагъэмрэ пэжымрэ я телъхьэ

«Захуагъэм тет Урысей» («Спра­вед­ливая Россия») пар­тым псори зыщIэ­хъуэпс, ауэ нобэр къыздэсым зрамыгъэхъулIэф Iуэхушхуэ зэ­фIигъэкIащ. Абы иджыри пар­титI зыгуигъэхьащ: «Пэ­жым и телъхьэу» («За правду») ­партымрэ «Урысей хэкупсэхэмрэ» («Патриоты Рос­сии») цIэр зезыхьэмрэ. Иджы езым зэреджэми зи­хъуэжащ: «Захуагъэм тет Урысей - хэкупсэхэр пэжым щIобэн».
ЗэгухьэныгъэщIэм и ­съезд иджыб­лагъэ екIуэкIам КъБР-м къыбгъэдэкIыу хэлэ­жьыхьахэщ республикэм и Пар­ламентым «Захуагъэм тет Урысейм» и фракцэу хэтым и унафэщI Кебеков ­Владимир, КъБР-м и Парламентым ­Ухуэ­ныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ ТЭК-м­кIэ и комитетым и уна­фэщI Токъу Руслан, Шэрэдж районым партым и Iуэхухэр ­щызезыгъакIуэ Башиев Екъуб сымэ. ­ Ди упщIэхэмкIэ Токъу Руслан зыхуэ­дгъэзащ.
- Сытым щыгъуэ зэгухьэным теухуа унафэр къыщащтар?
- Дызэрызэгухьэрэ куэд щIакъым. Къыд­гухьа партитIым я унафэщIхэм «соп­редседатель» къулыкъур иратауэ зэдолажьэ. Дэ шэч къытетхьэркъым Къэ­рал Думэм щылэжьэнухэр хахын и пэ ­къихуэу апхуэдэ лъэбакъуэ Iущ зычыфахэм я акъылэгъухэр нэхъыбэ зэрыхъунуми езы зэгухьэныгъэм и къарум зэрыхэ­хъуэнуми. Иужьрей зэхуэсым утыку къыщ­рахьащ зэгухьэныгъэщIэр зытетыну мардэхэр къыщыгъэлъэгъуа Манифестыр.
- Сыт хуэдэ Iуэху щхьэпэ къыдэкIуэну ущыгугърэ Миронов Сергей и «Захуа­гъэм тет Урысейр», Прилепин Захар и «Пэжым и телъхьэу» партыр, Семигин Геннадий и «Урысей хэкупсэхэр» зэры­зэгухьам?
- Сэ а Iуэхум фIыкIэ сыщогугъ. Япэрауэ, партищым къызэдащта Манифестым IупщIу къыщыгъэлъэгъуащ къалэн зыщащIыжхэр икIи абы псоми зэдэарэзыуэ Iэ щIадзащ. Абы ихуащ пэжым, хэку фIылъагъуныгъэм, захуагъэм тегъэщIапIэ хуэхъу мардэ 12. Дэ пщэрылъ зыщыдощIыж илъэс 15 ирикъуа «Захуагъэм тет Урысейм» къехъулIа лэжьэкIэм мыдрей парт щIалитIым я къару жыджэрхэр ­ гъусэ хуэтщIу, тхьэмыщкIагъи зэхуэ­мы­дэныгъи узыщримыхьэлIэ къэрал ду­хуэну. Ар, шэч хэмылъу, тхыдэм къыхэнэну унафэщ. Иджы «сэмэгухэмрэ» хэкупсэхэмрэ зы зэрыхъуам и фIыгъэкIэ, хэкур зыхуэныкъуэ жэрдэмхэр акъыл нэхъ хэлъу къаIэтыфынущ. Партым и съездым къищта унафэм къыщыхэгъэщащ: социалист парту зыкъэзылъытэж мы зэгухьэныгъэр сыт и лъэныкъуэкIи цIыхум и хуитыныгъэр ихъумэным хущIэкъунущ. Къэрал Думэм тIысыпIэ нэхъыбэ къы­щыIэрыхьэн папщIэ, партым и мурадщ мэлыжьыхьыр имы­ух щIыкIэ лэжьыгъэр щIигъэхуэбжьэну.
- Сыт хуэдэ тегъэщIапIэхэр игъэнэ­хъапэрэ фи зэгухьэныгъэм?
- Мурад пажэу дэ зыхуэдгъэувыжыр ап­хуэдиз зэхуэмыдэныгъэ цIыхубэ зэхуа­-кум щымыIэнырщ, тхьэмыщкIэхэмрэ ­къулейхэмрэ егъэлеяуэ зэщхьэщыкIыу щымытынырщ. ЦIыхум и лэжьыгъэм хуэ­фэщэн пщIэ, абы къикIыр - зыхуей игъуэ­ту зыгъэпсэун улахуэ хуэдгъэувынырщ.
ЕтIуанэ плъапIэр - сабий зэрыс уна­гъуэхэм защIэгъэкъуэнырщ. Япэ игъэ­щыпхъэхэм язу къыдолъытэ бын зыгъуэ­та анэм илъэсищ пщIондэ сабийм зэры­кIэлъыплъ ахъшэ къратыныр. «Анэм и мылъкур» нэхъ тыншу къэбгъэщхьэпэну Iэмал щыIэн хуейщ, псалъэм папщIэ, а ахъшэмкIэ машинэ къищэхуну хуиту икIи хузэфIэкIыу, сабийр узыншагъэ и лъэ­ныкъуэкIэ зыхуэныкъуэхэр къыхущIэкIыу, къинэмыщIхэр.
Апхуэдэ дыдэу дэ ди мурадщ али­ментхэм я Iуэхум зэхъуэкIыныгъэ хэтлъ­хьэну. Нэхъ щхьэтечу жыпIэмэ, и закъуэу сабийм кIэлъыплъ адэм е анэм и быныр зыхуей хуигъэзэн щхьэкIэ, зыми хуэмы­ныкъуэу щытын хуейщ. Гулъытэ яхуэ­щIыпхъэщ сабий куэд зэрыс унагъуэхэ­-ми. Абыхэм нэхъ пуду унэ къахуэщэхуу е яухуэфу щIын хуейщ. Абы щхьэкIэ хэхъуэ темылъу щIыхуэ иратыныр хабзэкIэ къащтапхъэщ.
ЗэхъуэкIыныгъэ хэтлъхьэну ди мурадщ пенсэм и Iуэхуми. Ди партым и еплъыкIэр зытетам къытенащ: япэм зэрыщытам ещхьу, бзылъхугъэхэр илъэс 55-м, цIы­хухъухэр илъэс 60-м пенсэм кIуэуэ щIы­жын хуейщ.
КъыщынэмыщIауэ, пенсэм кIуэну щы­хуит ныбжьыр къыхуегъэIэбыхыпхъэщ сабиитху е нэхъыбэ зиIэхэм, зи Iэпкълъэп­къыр къызыдэмыбзхэм, гугъуехь лей зыпылъ IэнатIэ Iутахэм. Партым захуа­гъэу къелъытэ «Пенсионнэ фонд» жыхуа­Iэ IуэхущIапIэр ягъэкIуэдыжу абы и къалэнхэр налог IуэхущIапIэм и пщэрылъ ящIыныр. Апхуэдэу ящIмэ, а фондым текIуадэ мылъкумрэ абы щылажьэхэм яIыгъ ухуэныгъэ ехьэжьахэмрэ нэхъ мыхьэнэ зиIэ Iуэхум хуаутIыпщыфынущ.
Ди партым и мурадщ медицинэм ­мылъку нэхъыбэ хуиутIыпщыныр. Къэралым пыгъэщхьэхукIын хуейуэ къыдолъытэ уней страховой IуэхущIапIэхэри. Урысейм и кIуэцIкIэ дохутыр IэщIагъэ зиIэ псоми зы улахуэ щыхуагъэувын хуейщ. Нобэ ­дохутырхэм я процент 85-м, сабий дохутырхэм я процент 90-м я улахуэр ­къазэремэщIэкIым къыхэкIыу, IэнатIитI-щы здахьын хуей мэхъу, ар къемызэгъщ.
Хущхъуэхэм я гугъу пщIымэ, абыхэм я уасэр пхуэмыIуэтэну лъагэщ. Унафэ къэщтэн хуейщ цIыхум къыхэхъуэм и проценти 10-м нэхърэ нэхъыбэ уасэ абыхэм ­хуагъэувыныр ямыдэу. Хущхъуэм и уасэр а мардэм зыгуэркIэ фIэкIмэ, ар къэралым кърырещэху.
Иджыри гу зылъытапхъэ Iуэху. Ар Урысейм зыхуей хуэза щIэныгъэфI щызэбгъэгъуэтыфу зэрыщытыпхъэрщ. Дэ доукъуэудий Урысейм и кIуэцIкIэ егъэджа­кIуэхэм ират улахуэр мардэ пыу­хыкIам ­тегъэувэн, ЕГЭ-р ягъэкIуэдыжын, е къэ­зы­мыгъэщхьэпэнум имыту ящIын хуейуэ. IэщIагъэ зэгъэгъуэтыкIэ Iэмалхэм зегъэубгъун хуейщ, абыхэм ухурагъэсэн ­папщIэ щIэныгъэлIхэмрэ егъэджа­кIуэфI­хэмрэ къебгъэблагъэ хъууэ унафэщIэхэр къащтапхъэщ. IэщIагъэ щызрагъэгъуэт еджапIэ къэзыухахэр IэнатIэ увынымкIэ къэралыр дэIэпыкъун хуейщ, Совет Союзым зэрыщыщытам хуэдэу. Сытми, узытепсэлъыхьыфынур куэдщ, ауэ, сэ сызэреплъымкIэ, Iуэху зэфIэхыкIэ узын­шэ къигъэлъагъуэу, партыр и плъапIэм хуокIуэ. Ар цIыхухэми къагурыIуауэ, акъы­лэгъу къыддохъу.
- Партым и унафэщIхэм сыт щыгъуи пщIэ лей къыхуащI Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ и лIыкIуэхэм. Кебеков ­Владимир ди къудамэм и унафэщIу зэ­рагъэуврэ, Iуэхур и пIэ икIауэ, лэжьыгъэ щхьэпэхэр зэфIегъэкI. Кебековыр иджы­б­лагъэ хагъэхьащ партищ зэгухьам и советым, абы и дамыгъэ нэхъ лъапIэу къалъытэ «Захуагъэм тет Урысей» партым и бгъэхэIу лъапIэр къратащ. Партыр къы­зэрыунэхурэ апхуэдэ тыгъэ зратар цIы­хуитху къудейщ.

Чэрим Марианнэщ.
Поделиться: