Ала жашауну тынчлыкълы этедиле

Жыл сайын мартны ючюнчю ыйыкъ кюнюнде Россейде халкъны бытовой жумушларын жалчытхан эмда жашау журт-коммунал мюлкде уруннган ишчилени кюню белгиленеди.
Бытовой жумушланы берген сфераны айнытыу бла байламлы биринчи бегимлени Совет правительство 1917-1921 жыллада къабыл этгенди. Ол кезиуден башлап, тийишли система тири айнып башлагъанды. Бытовой жумушла деп биз жашауну игирек, женгилирек этген службаланы ишине айтабыз.
Бу байрам а Совет Союзда 1966 жылда къуралгъанды. Кеси да сатыу-алыуда, халкъны бытовой жумушларын жалчытыуда эмда жашау журт-коммунал мюлкде ишлегенлени кюнюдю деп июльда белгилениучю эди. 1980 жылда уа СССР-ни Баш Советини оноуу бла мартха кёчюрюлгенди. Сатыу-алыуда уруннганланы кюню уа, андан айырылып, алгъынча июльда къалгъанды.
Жашау журт-коммунал мюлкде уруннганла салгъан къыйыннга, аланы усталыкъларына да энчи багъа берирге керекди. Аласыз юйлерибизде газ, электрокюч, жылыу боллукъ тюйюлдю. Парклада, скверледе, орамлада, арбазлада эмда подъездледе уа тазалыкъ, ариулукъ болмазлыгъына сёз да жокъду.
Дом быта, ательеле, комбинатла, мастерскойла, дагъыда фатарлагъа, мебельге, бытовой техникагъа, автомашиналагъа ремонт этиучюле, юс кийим тигиучюле, аланы химия бла тазалаучула, чач къыркъыучула, сурат ишлеучюле эм бу сфералада кёп башха усталыкълада жарыкъ бетли уруннганланы кюнюдю ол.
Быллай жумушла бла жалчытхан ишчиле къыралны экономикасын айнытыугъа уллу къошумчулукъ этедиле. Профессионал байрамларында ала биргелерине уруннганладан, болгъан, ыразы къалгъан клиентлеринден да кёп ариу сёзле эшитедиле.

Улбашланы Мурат
Поделиться: