Миллет проектлени жер-жерледе тындырыугъа энчи эс бёлюннгенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тёрели «муниципал сагъатны» ётдюргенди. Анда муниципалитетлени администрацияларыны таматалары федерал эм республикалы проектлени бардырылыуларыны юсюнден айтхандыла.  Ишчи кенгешге КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, аны орунбасары Марат Хубиев, КъМР-ни къурулуш эм ЖКХ министри Алим Бербеков, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, республиканы муниципал къуралыуларыны администрацияларыны таматалары къатышхандыла.
КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий билдиргеннге кёре, бюгюнлюкде 84 муниципал контрактха къол салыннганды, миллет проектлени чеклеринде саулай да 171 контрактны къабыл кёрюрге план барды. Муниципалитетлеге  регион проектле бла байламлы битеу да бирге 822,8 миллион сомгъа бюджетле аралы трансфертле жетдирилгендиле, «Хар сабийни жетишими» - 29,8 миллион сом, «Жол ыз» - 101 миллион сом, «Маданият турмуш» - 203,8 миллион сом, «Чыгъармачылыкъ адамла» - 800 минг сом, «Таза суу» - 127 миллион сом, «Ырахат шахар болумланы къурау» - 232,2 миллион сом, «Жашаугъа жарамагъан жушау журтланы тохтамай азайтып турууну жалчытыу» - 30 миллион сом.  Конкурс документацияны, тийишли муниципал контрактлагъа къол салыуну хазырлау жумушла тамамланадыла, бир ненча объектде ишле башланнгандыла.
Казбек Коков маданият бла байламлы миллет проектлени бардырыугъа эс бурдуртханды, ишни тиргизирге кереклисин чертип: 1 сентябрьге битеу ишле тындырылыргъа керекдиле. Республиканы оноучусу муниципалитетлени таматалары бла бир-бир проектле бла байламлы ишлени бардырылыуларын энчи сюзгенди.
Нальчик шахар округну администрациясыны таматасы Таймураз Ахохов билдиргеннге кёре, жууукъ заманда республиканы ара шахарыны жол объектлерини ремонтлары башланырыкъды. Сёз жети орамны юсюнденди: Канукоева Шогенцуков проспектден башлап Жюн базаргъа кирген жерге дери, Пионерская Мальбаховадан башлап Калюжныйге дери, Тырныауузская Мальбаховадан башлап Идаровагъа дери, Мостовая Калмыковадан башлап Профсоюзнаягъа дери, Будаева Таманской дивизииден башлап Профсоюзнаягъа дери, дагъыда Б. Хмельницкий атлы эм Ю. Фучик атлы орамлада. Ишле «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре бардырыллыкъдыла.
Черек муниципал районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис бла Казбек Коков Къашхатауда Ара район больницаны поликлиника бёлюмюнде бардырыллыкъ тынгылы ремонтну сюзгенди, анга 35 миллион сом бёлюннгенди.  Поликлиниканы тышына эм ич отоуларына ремонт этилликди, кабинетлени жангы медицина оборудование бла жалчытыр мурат барды.
 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: