Владимир Путин волонтёрланы ишлерине бийик багъа бергенди

РФ-ни Президенти Владимир Путин «Единая Россияны» волонтёрланы  политикагъа къатышдырыу жаны бла предложенияларын тюзге санагъанды. Аны юсюнден «Мы вместе» битеуроссей акциягъа къатышханла бла тюбешиуде айтылгъанды.  
- Волонтёрла адамланы къайгъыларын биледиле. Ала бизге барыбызгъа да юлгюдюле. Мен, депутатча, власть органлада волонтёрла кёп болургъа кереклиси жанлыма – ала Къырал Думада, законла чыгъарыучу органлада хайырлы  ишлерикдиле,-дегенди Томскну думасыны депутаты Владимир Самокиш.
Владимир Путин волонтёр къымылдаула тюрлю-тюрлю кёз къарамлары, жыл санлары болгъан адамланы бирикдиргенлерин чертгенди.  Ала политикагъа тюшселе, регионлада, къыралда кемчиликлени, жетишмеген затланы тамамлау жаны бла жангы башламчылыкъла эталлыкъдыла.
- Мен предложенияны тюзге санайма, аны юсюнден алгъын да айтханма.  Оюмлары, кёз къарамлары башха болгъанлагъа властьха келирге эркинлик берирге тийишлиди. Алай бла уа ачыкъ ушакъны кезиуюнде къыралыбызны алгъа элтирик оюмла тууарыкъдыла. Ол а бек магъаналыды,-дегенди РФ-ни Президенти.
«Единая Россияны» башчысы Дмитрий Медведев бу сорууну магъаналылыгъын чертгенди. «Ол саугъа болмагъанын ангыларгъа керекди. Адам политика бла кюреширге сюе эсе, инсанларыбызны къайгъырыуларын биле эсе, аланы ачыкъ сюзерге хазыр эсе, аллайлагъа жол ачылыргъа тийишлиди»,-дегенди партияны башчысы.
«Единая Россияны» Генсоветини таматасы Андрей Турчак партия уллу политикагъа келирге сюйгенлеге болушургъа хазыр болгъанын айтханды.  Партия пандемияны кезиуюнде къыралда волонтёрланы бирикдиргенди. Бюгюн ала жюз мингден да кёпдюле. Мен, кеслерини саулукъларына да къайгъырмай, башхалагъа болушханлагъа артыкъда ыразыма. Алагъа биз ачыкъбыз. Волонтёрланы, жамауат иш бла кюрешгенлени айырыула аллы къол кётюрюулеге къатышыргъа, кеслерини къарыуларын кёрюрге чакъырабыз,-дегенди Андрей  Турчак.
Партияны Прохладныйде жер-жерли бёлюмюню волонтёр арасыны келечиси, женгил атлетикадан олимпиалы резервни спорт школуну тренери Виктория Родинаны оюмуна кёре, волонтёрланы политикагъа къатышдырыу иги башламчылыкъды.
- Пандемияны кезиуюнде мен кёп сабийли юйюрлеге, абаданлагъа болушханма. Сабийлеге байрамла да къурагъанма.  Алай бла адамланы къайгъырыуларын, излемлерин билеме деп шарт айталлыкъма. Форумда Владимир Путин власть органланы ишлерине волонтёрланы къатышдырыргъа кереклисин тюзге санагъанды. «Единая Россия» уа хар адамгъа да айырыула аллы къол кётюрюулеге къатышып, кесини кючюн сынаргъа онг берген жангыз партияды,-дегенди Виктория Родина.

 

 

Владилен Печонов.
Поделиться: