Регионну социал-экономикасын айнытыуну онглары сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла РФ-ни экономика айнытыу министрини орунбасары Сергей Назаров регионну социал-экономика болумун айнытыуну онгларын сюзгендиле.
Республиканы таматасы федерал министерстволагъа республиканы экономикасына этилген болушлукъ ючюн ыразылыгъын айтханды. Ахыр беш жылны ичинде келген туристлени саны эки кереге ёсгенин, аны бла бирге тамамланнган жумушла уа 2,8 кереге кёбейгенлерин билдиргенди. Къабарты-Малкъарда сау жылны ишлеген курортла къураргъа кереклисин чертип, инфраструктураны айнытыу жаны бла уллу борчла салыннганларын айтханды. Сергей Назаров а регион бла хайырлы байламлыкъла къурауну магъанасын белгилегенди.
Кенгешде районланы суу бла жалчытыу системаланы къурауну, ток ызланы жангыртыуну юслеринден айтылгъанды. Аны бла бирге «Шимал-Кавказ федерал округну айнытыу» къырал программа къалай толтурулгъаны да сюзюлгенди. Аны чеклеринде республикада 2018-2020 жыллада 10 инвестиция проект жашауда бардырылгъанды. Алагъа 3,5 миллиард сом къоратылгъанды. Программагъа тийишлиликде быйыл майгъа дери Къашхатау-Аушигер суу ыз хайырланыргъа берилликди, июньнга дери уа Бахсан шахарда скважинаны къурулушу бошалыргъа керекди.
Жууукъ беш жылны ичинде эл мюлкде, туризмде, промышленностьда инвестиция проектлени тамамларгъа муратла бардыла. Жыйылыугъа къатышханда, республикада инвестицияла тири салыннганларын белгилегендиле. Аны бла байламлы регион власть органла бла РФ-ни Экономика айнытыу министерствосу инвестиция проектлеге инфраструктура болушлукъ этиуню баш борчларына санайдыла.Тюбешиуге КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, аны биринчи орунбасары Муаед Кунижев, экономика айнытыу министр Рахайланы Борис, курортла эм туризм министр Мурат Шогенцуков, Бахсан шахарны администрациясыны таматасы Хачим Мамхегов, «Шимал Кавказны курортлары» акционер обществону таматасы Хасан Тимижев, «Курорт Эльбрус» акционер обществону оноучусу Беккаланы Хыйса, РФ-ни Экономика айнытыу министерствосуну жууаплы департаментлерини келечилери да къатышхандыла.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: