Республиканы турист амалларына, курорт тийрени инфраструктурасына къарагъандыла

Къабарты-Малкъаргъа иш бла келген жолоучулугъуну чегинде РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Сергей Назаров делегация бла Элбрус курортда болгъанды. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы турист онглары, курорт тийрени инфраструктурасы бла шагъырейлендиргенди. Делегация канат жол бла Гарабаши станциягъа дери кётюрюлгенди, ызы бла ратракда «Липрус» бийик-тау къонакъ юйге дери баргъандыла. Ол 3912 метр бийикликде орналгъанды, къонакъла андан Минги тауну ариулугъуна къараялгъандыла. Курорт тийрени объектлерин жокълагъан кезиуде «Эльбрус» битеусезонлу турист-рекреация комплексни айнытыу планны презентациясы къуралгъанды. Анга быйыл «Мир» станцияда эки канат жолну эм юч тау-лыжа трассаланы къурулушлары киредиле. Сергей Назаров арт жыллада тири солууну, ол санда экстремал тюрлюлерин, тау-лыжа спортну, альпинизмни сюйгенле тартылгъан Элбрус курортну инфраструктура айныу онгларына бийик багъа бергенди. Жыл сайын туристлени келиую кёбейеди, курортха регионнга инвестицияланы келиулерине себепликгеча къарайдыла. Ол ызгъа болушлукъ этерча РФ-ни Правительствосу инфраструктура айныуну ырысхы жалчытылыныуун планнга салгъанды: жууукъ заманда «Эльбрус» курортну игилендириуге федерал бюджетден 7 миллиард сомдан артыкъ бёлюнюрюкдю.

Поделиться: