ТекIуэныгъэщIэхэм я къежьапIэ

Налшык дэт Универсальнэ спорткомплексым къыщызэIуахащ боксым зыщы­хуагъэсэн пэшыщIэ. ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, КъБР-м лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и министр Асанов Алим, КъБР-м и Парламентым и депутат, республикэм и судмедэкспертизэм и унафэщI Мечукаев Алихъан, Ингушым наркотикхэр зегъэ­кIуэным пэщIэтынымкIэ и Управленэм и унафэщI Геграев Марат, Урысеймрэ КъБР-мрэ я командэ къыхэхахэм я тренерхэмрэ спортсменхэмрэ.
Боксым зыщыхуагъасэ пэшыр къызэ­Iуахыу зэгъусэу фэеплъ сурэтхэр зытрагъэха нэужь къекIуэлIахэр еплъащ иджырей дунейпсо чемпионхэу, щызауэ хьэлъагъхэм­ ­щыпашэ Замковой Андрей (кг 69-рэ), Бакши Глеб (кг 75-рэ), Гаджимагомедов Муслим (кг 91-рэ) сымэ ирагъэкIуэкIа зыгъэсэныгъэ зэIухам.
Бакширэ Гаджимагомедовымрэ ныбжьы­щIэх­эм ирагъэлъэгъуащ боксым къыщагъэ­-с­­э­бэп Iэмал нэхъ щхьэпэхэр, ди спортсменхэм Урысейми дунейпсо утыкуми ехъулIэныгъэ щаIэну ехъуэхъуащ.
БоксымкIэ пэшыр зы­хуэныкъуэхэмкIэ къызэгъэпэщыныр зи жэрдэм, республикэм спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам фIыщIэ хуащIри, гуфIэгъуэ зэ­хыхьэм и кIэухыу, КъБР-м и боксерхэм чем­пион бгырыпхыр иратащ.

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: