Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэр хах

Гъатхэпэм и 1-м Тэрч къалэм ще­кIуэкIащ Джылахъстэней Адыгэ Ха­сэм и зэIущIэ. Абы хэтащ хасэ къудамэхэм я унафэщIхэр, жылагъуэ, дин IуэхущIапIэхэм я тхьэмадэхэр, Тэрч щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Алъхъэс Аскэр сымэ, нэгъуэщIхэри.
Къызэхуэсахэр зэIущIэм и пэ­щIэ­дзэм дакъикъэкIэ хуэщыгъуащ щIыхь ин пылъу илъэс куэдкIэ Хасэ тхьэмадэу лэжьа Ахъсор Хьэлым. Ахэр гуапэу тепсэлъыхьащ абы зэфIигъэкIа Iуэ­хуфIхэмрэ къигъэна лъэужь дахэмрэ.
Илъэсым къриубыдэу бзэм, хабзэм, гъэсэныгъэм ехьэлIауэ ялэжьахэм теухуауэ къэпсэлъащ жылэ Хасэ тхьэмадэхэр. Гъэ кIуам къежьа узыфэм и ягъэкIэ дауэдапщэхэр ягъэмэщIэн ­хуей хъуами, Iуэхур зэпагъэуакъым. Къызэхуэсахэм я гукъеуэхэри ябзыщIакъым, ахэр щIэб­лэм ягъуэт гъэсэныгъэм, къызы­щIэтэджыкI щапхъэм, анэдэлъхубзэр фIыуэ егъэлъагъуным, хабзэм щIэ­пIыкIыным ехьэ­лIат. Апхуэдэуи, ахэр теп­сэлъыхьащ къуажэхэм щыIэ зэIу­мыбзхэм, япэ ­игъэщыпхъэу къалъытэ Iуэхугъуэхэм.
Илъэсым ялэжьахэр къызэщIакъуэжа нэужь, Алъхъэс Аскэр къыхилъхьэри, къызэхуэсахэм зэдэарэзыуэ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу КIэрэф Мурадин хахащ. И лэжьыгъэфIхэмрэ IуэхущIафэхэмкIэ ар фIыуэ яцIыху, куэд щIауэ лъэпкъ Iуэхум жыджэру толажьэри, а IэнатIэр абы ехъулIэу ирихьэкIыну гугъэфIхэр уегъэщI.
Хасэ тхьэмадэмрэ абы и къудамэхэмрэ къалэн щащIащ щIалэгъуа­лэм анэдэлъхубзэр фIыуэ егъэлъа­гъунымкIэ, лъэпкъ хабзэхэм щIэпIы­кIынымкIэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр щIагъэхуэбжьэну, Тэрч щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр ирагъэфIэкIуэну.
КIэрэф Мурадин къыщыпсалъэм жиIащ и къару емыблэжу хузэфIэкI псори лъэпкъым хуищIэну зэры­хьэ­зырыр, къыхуагъэфэща IэнатIэм къы­зэрымыкIуэу щIыхь ин зэ­ры­пылъыр икIи фIыщIэ яхуищIащ ап­хуэдэ дзыхь къезыгъэза псоми.
КIэрэф Мурадин Ахьмэдхъан и ­къуэр 1951 гъэм накъыгъэм и 6-м Тэрч щIыналъэм хыхьэ Акъбащ Ипщэ къуа­жэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэм къыщIэкIа иужькIэ, КъБКъУ-м и физико-математикэ къудамэм щIэтIыс­хьэри, ехъулIэ­ныгъэ иIэу къиухащ. къы­щалъхуа къуажэмрэ Заводской жы­лэмрэ физикэмкIэ егъэджа­кIуэу 1973 гъэм щы­лэжьэн щIидзащ. Акъбащ Ипщэ, Курп Ищхъэрэ, Заводской ­къуажэхэм дэт курыт еджапIэхэм я унафэщIу ­щы­тащ.
Тэрч муниципальнэ щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэм соци­альнэ политикэмкIэ и къуэдзэу, абы къыдэкIуэу ЦIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ управленэм и унафэщIу лэжьащ. 2016 гъэм къыщыщIэдзауэ Тэрч щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и уна­фэщIщ, Хэку зауэшхуэм, лэжьыгъэм я ветеранхэм я советым хэтщ. Нэгъабэ лъандэрэ Тэрч щIыналъэм и Жыла­гъуэ палатэм и унафэщIщ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым цIыхубэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, лэжьыгъэм щызыIэригъэхьахэм папщIэ Дунейпсо Арт комитетым и дыщэ медалыр къыхуагъэфэщащ.

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: