Повесткада – къурау эм кадр соруула

Бу кюнледе видеоконференция амал бла Европа Советни жер-жерли эм регион властьланы Конгрессини «Европалы халкъ партия» политика къауумуну жыйылыуу болгъанды. Анга Россей Федерацияны делегациясы бла бирге КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова да къатышханды.
Эсигизге салайыкъ, РФ-ни Президенти Владимир Путинни 2020 жылда 25 декабрьде къол салгъан 317-рп номерли буйругъу бла КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова Европа Советни жер-жерли эм регион властьларыны конгрессинде РФ-ни делегациясыны къауумуна къошулгъанды. Татьяна Борисовна Конгрессни Регионланы палатасында Россейни келечилерини орунбасарыды эмда Башчылыкъ этиу жаны бла комитетни эм уллу политика партиясына «Европалы халкъ партиягъа» да киреди.
- Европа Советни жер-жерли эм регион властьланы Конгрессини пленар жыйылыууну аллында, ол а 23 мартда боллукъду, политика къауумла кенгешедиле. Конгрессге тёрт политика къауум киреди. Европада эпидемиология хал эсге алынып, тюбешиуле видеоконференция амал бла къуралгъандыла.
Бусагъатда Конгрессни оноучу къаууму сайланады. Анга кандидатланы арасында уа россейли делегацияны башчысы – Ленинград областьны губернатору Александр Дрозденко да барды. Ол Конгрессни башчысыны орунбасарыны къуллугъуна, Конгрессни бюросуну келечисине кёргюзтюлгенди. Хар кандидат кеси бла шагъырей этгенден сора программа хазырларгъа.
Конгрессни ишинде къаллай жангычылыкъла болургъа кереклисине оюмун ачыкъларгъа керекди. Шёндю хазырланыу жумушла тамамланадыла, Конгресс ишин политика къауумланы кенгешлери бла башлагъаны тёреге айланнганды,-дегенди Татьяна Егорова.
Ленинград областьны губернатору Александр Дрозденкону жыйылыуда Конгрессни оноучу къауумуна – Регионланы палатасыны башчысыны орунбасарыны къуллугъуна кёргюзтгендиле.
Конгрессни къауумуна 324 келечи бла аланы 324 орунбасары киредиле. Ала Европа Советни 47 къыралындан 200 минг жер-жерли эм регион властьланы келечилеридиле. Конгресс Европа Советни кенгешчи органыды. Анда регионла бир бирни сынаулары бла шагъырей боладыла, байламлыкъла къураладыла, кемчиликле сюзюледиле.
Конгресс жер-жерли эм регион властьланы европалы бирликни жалчытыр, жер-жерли самоуправленияны айнытыр, регионланы араларында байламлыкъланы къурар, инсанланы жерлеринде демократияны айнытыугъа къатышдырыр, жер-жерли эм регион айырыула къалай бардырылгъанларын тинтир мурат бла къуралгъанды.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: