Медаль зэмылIэужьыгъуитI

Омск къалэм дэт ­«Академия ве­лоспорта» Олимп резервым и спорт школым щекIуэкIащ Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Крикухэ Юрий и фэеплъ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэ­зэ­хуэ. Я ныбжьыр илъэс 18-м нэблагъэу къэралым и щIыналъэ 55-м къикIауэ абы хэтащ спортсмен 450-рэ.
Къэбэрдей-Балъкъэ­рым­ и бэнакIуэхэм зэпеуэм медалитI къыщахьащ. ­Зи хьэлъагъыр килограмм 48-м нэблагъэхэм я зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа Тэркъан Къазбэч кIэух зэIущIэм щыхигъэщIащ Мэзкуу и цIэкIэ банэ Исаев Тимур икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
Килограмм 45-м нэблагъэхэм я деж финал ныкъуэ зэIущIэм иужькIэ чем­пион хъуа мэзкуудэс Юсупов Хьэмид къыхигъэщIа Локьяев Руслан финал ­мащIэм щытекIуащ Рязань областым къикIа Тишкин Владимир икIи дом­беякъ медалыр къылъысащ.
Спортсменхэр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ КIыщ Мурат, Тумэ Джамболэт, Балаев Алим, Локьяев Юрий сымэ.

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: