КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым иригъэкIуэкIа зэIущIэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэм. Видеоконференц зэпыщIэныгъэ мардэм тету ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат.
ЗэIущIэм нэхъыщхьэу зыщытепсэлъыхьар ухуэныгъэ IэнатIэм щIыналъэ проектхэр щыгъэзэщIэным ехьэлIа Iуэхухэрщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым «ПсэупIэ» щIыналъэ проектым ипкъ иткIэ 2020 гъэм щатащ псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ мин 499,8-рэ, я мурадам нэхърэ проценти 5,4-кIэ нэхъыбэ. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхухэр псэупIэкIэ къы­зэгъэпэщыныр, абыхэм коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэныр» къэрал программэм хыхьэу 2021 гъэм республикэм щаухуэну я мурадщ псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ мин 513-рэ. Дызэрыт илъэсым и щIышылэ - мазае мазэхэм ятакIэщ метр зэбгъузэнатIэ мин 21-рэ. Ар илъэс кIуам и иджы хуэдэ лъэхъэнэм яхузэфIэкIам нэхърэ проценти 10,6-кIэ нэхъыбэщ.
ЗэIущIэм и гугъу щащIащ щIыналъэ проектхэмрэ къэрал программэхэмрэ щызэфIагъэкIын хуей пIалъэхэм, апхуэдэуи псэупIэ ятхэм я фIагъыр зыхуэдэн хуейм. Мыбдежым гулъытэ нэхъыбэ игъуэтащ ухуэныгъэхэр цIыху­хэр зыхуэныкъуэ инфраструктурэкIи къызэрагъэпэщын зэрыхуейм: унэхэм къедза щIыпIэхэр зэIузэпэщ щIыным, хьэблэщIэхэм гъуэгухэр тэмэму екIуалIэу щытыным ехьэлIа Iуэхухэм.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: