Сёлешиуню баш темасы – муниципалитетлени миллет проектлени толтуруугъа таукелликлери

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков тёрели муниципал сагъатны бардыргъанды. Аны баш темасы быйыл муниципалитетлени миллет проектлени жашауда бардырыргъа хазырлыкълары бла байламлы соруула болгъандыла.
Республиканы оноучусу муниципал администрацияланы таматаларына процедуралы жумушланы хазырлауну терклендириу жаны бла алгъын берилген буйрукъланы эсгертгенди. Туура этилген информацияланы эсеплерине кёре, регионну оноучусуну бир-бир районла бла байламлы эсгертиулери бла соруулары болгъанды.
Социал объектлени тынгылы ремонтлары эм къурулушлары бардырылгъанда, Казбек Коков саулукъ сакълауну биринчи звеносуну игилендириуню чеклеринде тамамланнган ишлени качестволарына контроль этерге тийишлисин чертгенди. «Жер-жерли администрацияланы таматаларыны ол соруугъа сейирлери болургъа эм ала район больницаланы баш врачларына болушлукъ тапдырыргъа тийишлидиле», - дегенди ол.
КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий билдиргенича, бюгюнлюкде саулай да республикада 2021 жылда миллет проектлени бардырыуну чеклеринде финансированияны ёлчеми 6,5 миллиард сом болгъанды, аладан 4,9 миллиард сом федерал бюджетденди, 1,6 миллиард сом а – республикалыдан.
Районлада жети регионал проектни жашаугъа кийириу ишле башланнгандыла. Подряд организацияла бла алтмышдан артыкъ контрактха къол салыннганды, энтта сегизине къол салыу тамамлана турады. Бир ненча объект бла байламлы  ишле башланнгандыла. «Контрактланы заман болжаллары быйыл сентябрь-октябрьде бошаллыкъды, подрядчикни жанындан бузукъчулукъ болса, жылны ахырына дери тийишли оноула этерча», - деп ангылатханды Мусук улу.
Муниципал къуралыулагъа битеу да бирге 647,5 миллион сомгъа бюджетле аралы трансфертле бёлюннгендиле. Программа жумушла бла байламлы ырысхы бёлюнюрча профильли министерствола муниципалитетле бла жетмиш чакълы бир келишимге къол салгъандыла. Андан сора да, республиканы жол ызларын айнытырча РФ-ни Правительствосуну буйругъу бла 331 миллион сом бёлюннгенди, ахча битеу да узунлугъу 101 километр болгъан регион магъаналы 20 жол объектни ремонтуна къоратыллыкъды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: