Къэралым и гуп къыхэхам хагъэхьэ

ТхэквондомкIэ Урысей Федерацэм и зэ­хьэзэхуэрэ чемпионатрэ Iэпщэры­зауэмкIэ Къэзан и «Ак Барс» уардэунэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Адыгэ пщащэхэр абы къыщыхэжаныкIащ.
Къэралым и щIыналъэ 35-м икIа спорт­смен 1100-м щIигъу къыщызэхуэсат Т­этэрстаным и къалащхьэм. Я ныбжьрэ хьэлъагърэ елъытауэ ахэр ерыщу зэны­къуэкъуащ.
Зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщагъэ­лъэгъуащ ди республикэм и лIыкIуэхэм. Абыхэм ящыщу Налшык дэт лицей №2-м и ебланэ классым щIэс, Мэздэгу Адыгэ Хасэм щIыхь зиIэ и тхьэмадэ Дербыт (Мудар) Валерэ и пхъурылъху Хубуловэ Ан­желикэ (килограмм 60-м щIигъу зи хьэ­лъагъхэм я деж), спортсменкэ ныбжьыщIэхэу Багъэтыр Миленэ (килограмм 35-м нэс), Хъуран Каринэ (килограмм 77-м щIигъу) сымэ дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьащ. Килограмм 46-м нэс зи хьэлъагъ­хэм я зэпеуэм хэта Ходовэ Анжеликэ ещанэ увыпIэр иубыдащ.
Къэзан къыщыхэжаныкIа ди хъыджэбзхэр Урысей Федерацэм и командэ къы- хэхам хагъэхьащ, жэпуэгъуэ мазэм Алыджым щекIуэкIыну Европэм и чемпионатым хэтын папщIэ. Ахэр ягъасэ тренер цIэрыIуэхэу Кан Юрэ, Бэлагъы Iэдииху, Иль Ри Кьенг, Джун Ри Чоль сымэ.

Жыласэ Замир.
Поделиться: