Егоровэ Татьянэ хэтащ Европэм и Советым и ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и зэIущIэм

Европэм и Советым и ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым хэт «Европей цIыхубэ парт» политикэ гупым и зэIущIэ иджыблагъэ видеоконференц IэмалкIэ ирагъэ­кIуэкIащ. Абы хэтащ ­КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, УФ-м и Президент Путин Владимир 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м къыдигъэкIа Унафэ №317-рп-м тету, ­КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ хагъэхьащ 2021 - 2026 гъэхэм Европэм и Советым и ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым УФ-м и лIыкIуэу хэтыну гупым. Егоровэр хэтщ Европэм и Советым и ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым ­щIы­налъэхэмкIэ палатэм ­УФ-м и лIыкIуэхэм я къуэ-дзэхэм я гупым, Европей цIыхубэ партым, унафэр зехьэнымкIэ комитетым.
- Европэм и Советым и ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым гъатхэпэм и 23-м иригъэкIуэкIыну зэ­хуэсым и пэ къихуэу, политикэ гупхэм я зэIущIэхэр йокIуэкI. Конгрессым я Iуэху еплъыкIэхэр къыщагъэлъагъуэ политикэ партиплIым. Коронавирусым и зэранкIэ мы зэманым Европэм щы­щыIэ щытыкIэр къэлъытауэ зэIущIэхэр видеоконфе-ренц зэпыщIэныгъэхэмкIэ къызэрагъэпэщ. Иджыпсту Конгрессым и унафэщIхэр ягъэбелджылы. Абыхэм ящыщу къагъэлъагъуэ ­урысейм и лIыкIуэхэм яхэт, Ленинград областым и губернатор Дрозденкэ Александр. Ар Конгрессым и унафэщIым и къуэдзэ ­къулыкъум, бюром хэтыну хущIэкъунущ. Конгрессым и IэнатIэ гуэрым и унафэщI хъуну хуейуэ зыкъэзыгъэ­лъэгъуа дэтхэнэри къэп­сэ­лъэнущ езым, и лэжьыгъэм, Конгрессым и Iуэхухэр зэ­раунэтIынум теухуауэ, - жиIащ Егоровэ Татьянэ.
Ленинград областым и губернатор Дрозденкэ Александр Европей цIыхубэ партым къыбгъэдэкIыу Европэм и Советым и ЩIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым щIыналъэхэмкIэ ­палатэм и УнафэщIым и ­къуэдзэм и къулыкъур иратыну зэIущIэм къыщыхалъ­хьащ.
Гу зылъытапхъэ: Конгрес­сым цIыху 324-рэ къуэдзэ 324-рэ хэтщ, Европэм и Советым хэт къэрал 47-м щыщ щIыпIэ, щIыналъэ унафэщI мин 200-м щIигъум я Iуэху еплъыкIэхэр къыщагъэлъагъуэу. Конгрессыр IэмалыфI хъуащ псоми я зэхуэдэ ­гугъуехьхэм тепсэ­лъы­хьы­нымкIэ, абыхэм я хэкIыпIэ-хэр къэлъыхъуэнымкIэ, яIэ зэ­фIэкI­хэмкIэ зэдэгуэ­шэ­ным­кIэ.
Конгрессым и мурад нэхъыщхьэхэр зэпхар Европэр зэкъуэгъэувэным щIыпIэ, щIыналъэ властхэр хэтыныр къызэгъэпэщынырщ, щIы­пIэ унафэхэр зэрызэрахьэм­рэ щIыналъэ IуэхущIапIэ­хэмрэ ирагъэфIэкIуэным-кIэ дэ­Iэпыкъуэгъу яхуэхъу­нырщ, щIыналъэхэр зэ­­дэлажьэу зэтеублэнырщ, демократием зэрызрагъэу­жьым цIыхубэр къыхэ­шэ­нырщ, щIыпIэ, щIыналъэ IэнатIэхэм хэхыныгъэхэр зэ­рыщекIуэкIым я нэIэ трагъэтынырщ.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: