КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «муниципальнэ сыхьэт» иригъэкIуэкIащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­гъатхэпэм и 3-м иригъэкIуэкIащ «му­ниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр. Ар теу­хуауэ щытащ дызэрыт илъэсым лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным муниципали­тетхэр зэрыхуэхьэзырым.
Республикэм и Iэтащхьэм зэIущIэм хэтхэм ягу къигъэкIыжащ щIыналъэхэм я администрацэхэм мы Iуэхум зыхуэгъэ­хьэзырыным, лэжьыгъэр щIэгъэп­сын­щIэным хуэунэтIа пщэрылъхэр ящи­щIауэ зэрыщытар. Республикэм и Iэтащхьэр абы и лъэныкъуэкIэ зыщагъэ­гъуэзахэм хэплъэри, языныкъуэ щIы­налъэхэм я Iэ­тащхьэхэм гу лъаригъэтащ я лэжьыгъэм ныкъусаныгъэхэр зэрыхэлъым. Социаль­нэ мыхьэнэ зиIэ объектхэр ухуэным, жьы хъуахэр зэгъэпэщыжыным щытепс­э­лъыхьым КIуэкIуэ Казбек щхьэ­хуэу къытеувыIащ узыншагъэр хъумэным епха IуэхущIапIэхэу сымаджэхэм псом япэу зызы­хуагъазэхэр зэгъэпэщыжыным, а лэжьыгъэхэм я фIагъым кIэлъып­лъы­ным мыхьэнэшхуэ зэриIэм. «ЩIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр а Iуэ-хур тэмэму зэфIэгъэкIыным егугъун икIи абы и лъэныкъуэкIэ зыщIагъэкъуэн хуейщ щIыналъэ сымаджэщхэм я уна­фэщIхэм», - къыхигъэщащ абы.
КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий зэрыжиIамкIэ, 2021 гъэм къриубыдэу лъэпкъ проектхэр гъэзэ­щIэным мылъкуу хухахыр нобэм ирихьэлIэу сом меларди 6,5-рэ мэхъу, а ахъшэм щыщу сом меларди 4,9-р къэ- рал бюджетым, сом мелард 1,6-р респуб­ликэм ейм къыхэкIынущ.
Республикэм и щIыналъэхэм щыщIа­дзащ щIыналъэ проектиблым хыхьэ лэжьыгъэхэм - «Дэтхэнэ сабийми и ­ехъулIэныгъэ», «Творчествэм дихьэх цIыхухэр», «Щэнхабзэ», «Гъуэгухэр», ­«Къалэм ущыпсэуну тынш щIыныр», «Ущыпсэуну къемызэгъыж унэхэр нэхъ мащIэ щIын», «Псы къабзэ» жыхуиIэхэм яужь ихьащ. УхуакIуэ IуэхущIапIэхэм ­иращIылIащ зэгурыIуэныгъэ 60-м щIигъу, иджыри 8-мкIэ Iуэху зэрызэдащIэнум и дэфтэрхэр хьэзыр хъуакIэщ, ухуэныгъэ зыбжанэм еувэлIащ. «Дызэрыт илъэсым ирагъэкIуэкIыну яубзыхуа лэжьыгъэхэр фокIадэ - жэпуэгъуэхэм къриубыдэу ­кърахьэлIэн хуейуэ дгъэуващ, ухуэныгъэхэм ныкъусаныгъэ гуэрхэр хэлъу ­ящIауэ къыщIэкIмэ, ахэр ягъэзэкIуэжын щхьэкIэ зэман яIэн хуэдэу», - жиIащ Му­суков Алий.
Республикэм и муниципальнэ зэгу­хьэныгъэхэм псори зэхэту хухахащ бюд­жет зэхуаку трансферту сом мелуан 647,5-рэ. Iуэхур зэхьэлIа министерствэ-хэм муниципалитетхэм зэгурыIуэныгъэ блыщI хуэдиз иращIылIащ, лэжьыгъэхэр зэры­зэфIагъэкIыну мылъкур хуау­тIып­щыным теухуауэ. КъимыдэкIэ, респуб­ликэм и ­гъуэгухэр зыхуей хуэгъэзэным трагъэкIуэдэну УФ-м и Правительствэм и унафэкIэ сом мелуан 331-рэ къратащ. А ахъшэр хухахынущ щIыналъэм и гъуэгу 20, псори зэхэту километри 101-рэ я кIыхьагъыу, зэрагъэпэщыжыным.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: