Кёпюрню бусагъатдагъы мардалагъа келишдире

Къабарты-Малкъарны бла Ставрополь крайны чегинде кёпюрню эмда Малка элде жолладан бирини ёрге жаны бла баргъан путепроводну жангырта турадыла. Сёз мында Прогресс элни къатында Малка сууну башы бла баргъан кёпюрню эмда Малкада путепроводну юсюнден барады, дегендиле Федерал жоллагъа къарагъан «Кавказ» управленияда.
Бу объектлени экиси да эски болгъандыла, шёндюгю излемлеге хазна келишмейдиле. Аны себепли къурулушчула кёпюрню баш жаныны бир кесегин оюп кетергендиле. Шёндю аны чыпынларын жангыртадыла, мурдорун суу ашагъандан къутхаргъан къабыргъа да ишлейдиле. Ызы бла баш кесегин да орнатырыкъдыла. Айтханларына кёре, ол энди тёрт ызлы боллукъду.
Путепроводну да тынгылы кючлендирирге оноу этгендиле. Анда темирден конструкцияла орнатхандыла, асфальтны жаярча бетон мурдор да жарашдырлыкъдыла.
Объектлени экисини да жоллагъа къошулгъан жерлеринде бетон плиталаны алышындырлыкъдыла, жанларында бетон къуюп кючлендирликдиле. Къат-къат жайыллыкъ асфальтны ортасына уа синтетика материалдан арматура саллыкъдыла. Темирден буруула, жолланы жанында эмда юслеринде (термопластикден) белгиле, жауун сууланы бир жанына кетерген быргъыла да орнатыллыкъдыла. Ишлени быйыл жайда толусунлай тамамларгъа таукелдиле.

ОМАРЛАНЫ Мурат.
Поделиться: