Сабанланы тёгереклеринде ёсген тереклеге сакъ болурча

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясыны жерчиликде надзорлукъ этген бёлюмю эл мюлк жерлени хайырланыугъа дайым эс бурады. Быллай тийрелени тёгерегинде терекле ыз-ыз ёсдюрюлгенлери бошундан болмагъанын эсгередиле аны специалистлери. Ала суу эмда жел эрозияны тыяргъа, топуракъны мылылыгъын бир мардагъа келтирирге, хауаны болумун игилендирирге себеплик этедиле.
Суу салыннган сабанлада быллай тереклени арыкъланы къатында ёсдюрюучюдюле. Ол да суу къуруп кетмезине, топуракъны къурамын тап халда тутаргъа, заранлы хансланы ёсдюрмезге да болушады.
Аны себепли эмда тийишли законодательствону излемине кёре, тёгереклеринде быллай терекле ёсген участкаланы иелери алагъа сакъ болургъа, кеслерин да тап халда тутаргъа керекдиле. КоАП-ны 10.10 статьясыны экинчи кесегинде айтылгъаныча, бузукълукъ этгенле административ жууапха тартылмай къаллыкъ тюйюлдюле. Гражданлагъа - 1-1,5, къуллукъчулагъа – 2-3, предприятиялагъа бла организациялагъа уа – 20-30 минг сом тазир салынырыкъды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: