Юйретиу ишде магъаналы дерсле

Россейни Къабарты -Малкъарда УФСИН-ни «Вулкан» отрядында къуллукъ этгенле УИС-ни ветеранлары бла бирге Нальчикде 14-чю номерли гимназияда окъугъанлагъа «Кишиликни дерсин» бардыргъандыла. Спецназда къуллукъ этгенле отрядны къуралыууну эмда ала Шимал Кавказда къаллай тюрлю операциялагъа къатышханларыны юсюнден хапарлагъандыла.
Бизни борчубуз ёсюп келген жашла бла къызла тюз жол бла барырча, аланы аскер-патриот ниетледе юйретиудю, ата журтну тарыхын билирча этиудю, - деп чертгенди УИС-ни ветераны Анзор Сасиков. Андан сора да ол жаш адамла Россейни ФСИН-нини бийик окъуу юйлерине къалай кирирге боллукъларыны юсюнден да айтханды.
Тюбешиуню кезиуюнде офицерле къуллукъларыны юсюнден, аны бет жарыкълы толтурур ючюн не этерге кереклисини юсюнден да хапарлагъандыла. Школчула да къонакълагъа кёп соруула берип, тынгылы жууапла алгъандыла.
Спецназчыла окъуучулагъа къол тюйюшню амалларын, эришиуледе къаллай саугъала алгъанларыны юсюнден айтхандыла, аманлыкъчыны къалай тутаргъа боллугъуну юсюнден къысха метражлы фильмни да кёргюзтгендиле.
Устазла да быллай хайырлы жарыкъландырыу дерслени магъаналылыкъларын чертип, ала тёреге айлансала сюйгенлерин билдиргендиле. Нек дегенде ала ёсюп келген тёлюню тюз акъыллы, керти патриотла болуп ёсюулерине уллу себеплик этедиле.

Поделиться: