Нальчикни архитектура проектине – бийик багъа

Кёп болмай Краснодар шахарда «Архитектураны кюнлери» халкъла аралы фестиваль бардырылып бошалгъанды. Ол хар жыл сайын къуралгъан ишди, анда эм иги архитектура проектлени презентацияларына къараргъа, архитектура-къурулуш бёлюмде сорууланы юслеринден ушакъ этерге онг болады, дейдиле Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында.
Фестивальны Краснодар крайны Архитектура эм шахар къурулуш департаменти бла Россейни Архитекторларыны союзу къурагъандыла. Аны чеклеринде 2019-2021 жылланы ичинде эм иги архитектура ишлени конкурсу бардырылгъанды. Нальчик шахар округну мэриясыны «Нальчикде 33-чю номерли школну къатында сквер» проекти Сочини атындан берилген иш бла бирге экинчи жерни алгъанды.

ОМАРЛАНЫ Мурат
Поделиться: