Жаш юйюрлеге – жашау журт сертификатла

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында юй ишлерге неда сатып алыргъа эркинлик берген шагъатлыкъ къагъытла бла жыйырма юйюрню онгдургъандыла. Бу документге кёре алагъа социал тёлеу берилликди.
Жашау болумларын игилендирирге излегенлени тизмесинде тургъан нальчикчиле бу свидетельстволаны «Гражданланы жашау журтла бла жалчытыргъа эмда жашау журт-коммунал мюлк жумушланы тёлерге себеплик этиу» программаны хайырындан алгъандыла.
Администрацияда айтханларыча, быйыл болушлукъ кёрген алты юйюр кёп сабийли юйюрлеге саналмайдыла. Тийишли жорукъла тюрлендирилгени себепли, былтырдан башлап, болушлукъ аллай (жыл санлары 35 жылдан озмагъан) категориялагъа да бериледи.
Къырал берлик ахчаны ёлчеми юйюрде неллай бир адам болгъанына кёре тергеледи. Ахыр беш жылны ичинде бу программаны чеклеринде шахар округда 280 жаш юйюрге болушлукъ тапдырылгъанды.
Жыл санлары программагъа къатышыргъа онг бермеген юйюрлеге уа мэрия ипотека кредитле жаны бла себеплик этер амал тапханды. Сбер бла бирге жарашдырылгъан программа аны эки тюрлюсюн береди: биринчи тёлеуню неда кредитни процент ставкасыны бир кесегин жабыу.
Бюгюнлюкге бу программаны хайырын эки юйюр кёргенди, энтта да онтёртюсю заявкаларын бергендиле. Алай бла быйыл бу программагъа къатышыргъа онглары болгъан категорияланы санын энтта да кенгертирге оноу этилгенди.
Администрацияда айтханларыча, льготниклеге деп шахарда Шогенов атлы орамда юйню къурулушу барады. Ауукъ замандан да Къабарты орамда микрорайон ишленип башланырыкъды.

Поделиться: