Экспортха чырмау салгъан сылтауланы кетерирге итине

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну СКФО-ну Стратегиялы эм инвестицияла жаны бла айнытыу департаментини башчысы Игорь Храновский бардыргъан видеоконференцияда регионда экспортну кючлендириуню юсюнден сёлешгендиле. Анга КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис бла промышленность эм сатыу-алыу министр Шамиль Ахубеков къатышхандыла. Рахай улу билдиргенича, былтыр сау дунияда эпидемиология болум осалына кетгенине да къарамай, республикада предприятияла бла организацияла тыш къыралла бла 112,3 миллион доллар багъасына сатыу-алыу этгендиле. Ол санда 32 миллион долларны экспорт алады. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ёсюм 1,5 кереге жетгенди. Бу жумушлагъа билеклик этип тургъаны ючюн министр «РЭЦ» акционер биригиуге ыразылыгъын билдиргенди. Жыйылыуда экспортха чырмау салгъан тыйгъычланы юсюнден сёлешгендиле, ишни терклендирирге боллукъ амалланы да сюзгендиле. Ахырында тийишли «жол картаны» жарашдырыргъа оноулашхандыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: