Тилеклеге эс бёлюп тынгылагъанды, тийишли органлагъа шарт буйрукъла бергенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну юйюнде гражданланы тёрели приёмун бардыргъанды. Республиканы таматасындан энчи жарсыуларына оноуланы Чегем, Черек, Терк, Элбрус эм Прохладна районладан инсанла излегендиле.
Тилекле асламысында тюрлю-тюрлю къыйын жашау болумла (юйюрлеринде сакъатлыгъы болгъан адамгъа къараргъа кереклиси ючюн ишге тохташыргъа онг болмагъаны) бла байламлы болгъандыла, ырысхы болушлукъ, жашау журтланы игилендириу, тийишли профильли федерал медицина аралада бийик технологиялы эм реабилитация багъыуну къурау изленнгенди.
Гражданланы приёмуну эсеплерине кёре Казбек Коков республиканы толтуруучу власть органларына тийишли буйрукъла бергенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: