Хунерли сабийлеге къайгъырыу

Нальчикде «Антарес» чыгъармачылыкъ, спорт, билим эм илму жаны бла хунерли сабийлени арасында жетинчи классда окъугъанлагъа робототехникадан жангы билим бериу программа бардырылады.
-Жаш фахмуланы бизни преподавательлерибиз бла Москвадан „Robotics прикладная робототехника» компанияны келечилери окъутурукъдула. Ала жаш коллегаларын аслам жангычылыкъла бла шагъырей этерикдиле. Ол санда бир къауум ыйыкъны ичинде тюрлю-тюрлю роботланы къураргъа эм алагъа Arduino-платалада программала салыргъа да болушурукъдула, - дейди араны таматасыны орунбасары Алий Шокаров.
Дерследе школчула «ROSА» операционный система бла шагъырейленирикдиле, 3D-принтерни эм лазер устройствону хайыры бла кёп функциялы роботла хазырларыкъдыла.Курслгъа жюрюрге сюйген алтмыш адамдан жаланда оноулан айырылгъандыла. Аны практика кесегин «Кванториум» сабий технопаркны педагоглары эм «Антарес» араны методистлери берликдиле.
Ахырында проектлени ярмаркасы боллукъду. Анда хар окъуучу кесини ишин кёргюзтюрге эм аны юсюнден толу хапар билдирирге керек боллукъду.
Эсге сала айтсакъ, фахмулу сабийлени «Антарес» арасы 2019 жылда «Билим бериу» миллет проектни чеклеринде «Хар сабийни жетишими» деген федерал проектге кёре ачылгъанды.
Анда физика, математика, химия, биология, инженер-техника илмулагъа, баскетбол, волейбол, шахмат, теннис ойнаргъа, адабият чыгъармачылыкъгъа, сурат ишлеуге эм къол усталыкълагъа да юйретедиле.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.