Республиканы саулукъ сакълау системасы борчларын толтуралгъаны энчи айтылгъанды

Пятигорскда бу кюнледе РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла тюбешгенди. Сёз былтырны эсеплерини, РФ-ни Президентини буйрукъларыны чеклеринде быйыл республиканы экономикасын, жамауат-политика болумну айнытыу жаны бла муратланы юслеринден баргъанды.
Тюбешиуде 2020 жылда миллет проектле бла къырал программала къалай толтурулгъанлары, быйыл тамамларгъа белгиленнген жумушла да сюзюлгендиле. Республика битеу салыннган борчланы толтуруп, алчы регионланы арасына киргени белгиленнгенди.
Полпред бла регионну оноучусу саулукъ сакълау системаны ишине, санитар-эпидемиология болумгъа энчи эс бургъандыла. Казбек Коков медицинада, ол санда аны биринчи бёлюмлеринде жангыртыу жумушла бардырыргъа кереклисин чертгенди.
КъМР-де онкология ара къурауну юсюнден да айтылгъанды. Бюгюнлюкде аны къурулушун федерал адрес программагъа къошуу жаны бла тийишли мадарла толтуруладыла. Республиканы Башчысы Юрий Чайкадан бу артыкъда магъаналы сорууну тамамлауда себепликни тилегенди.
Санитар-эпидемиология болумну юсюнден билдире, Казбек Коков, битеу сынаулагъа да къарамай, республиканы саулукъ сакълау системасы борчларын толтургъанын чертгенди. Саусузлагъа учреждениялада жерле бардыла, керек болса деп, къошакъ жерле да къуралгъандыла. Госпитальлада ИВЛ-аппаратла, дарманла керекли тенглидиле. Медицина персонал да жетеди.
Госпитальлагъа бла лабораториялагъа 1500 медицина оборудование келтирилгенди, ол санда бийик технологиялы. Участка врачланы коронавирус жукъгъанлагъа элтирча поликлиникалагъа 50 машина берилгенди, COVID-ден къыйналгъанлагъа амбулатория болушлукъ берилген 6 ара къуралгъанды.
Амбулатория халда багъылгъанланы дарманла бла жалчытыугъа энчи эс бурулгъанын айтханды Казбек Коков. Былтыр бла быйылны январында республиканы бюджетинден бу жумушлагъа 45 миллион, федерал казнадан да 51 миллион сом берилгенди. Госпитальланы ишлерин жалчытыугъа 2,8 миллиард сом къоратылгъанды, андан 1 миллиард республикалы бюджетден бёлюннгенди.
-Россейни Президентини буйрукъларыны чеклеринде республикада коронавирусха къажау дарман салыу башланнганды,-дегенди Казбек Коков. – Бюгюнлюкде ол 1342 адамгъа этилгенди. Тюнене энтта 1400 доза келтирилгенди. Бюгюнден башлап вакцина республиканы битеу муниципалитетлеринде ара больницалада бла амбулаториялада этиледи.
Юрий& Чайка дарман салыуну чырмаусуз бардырыугъа керекли инфраструктураны къысха заманны ичинде къураргъа буйрукъ бергенди. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Юрий Чайканы Шимал-Кавказ федерал округ къуралгъанлы 11 жыл толгъаны бла алгъышлагъанды. Бу кезиуде РФ-ни Президентини толу эркинликли келечисини Аппараты Шимал Кавказны регионларыны бирликлерин жалчытханын, федерал округну субъектлерини араларында экономика, жамауат байламлыкъла къураргъа себеплик этгенин айтханды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.