ТекIуахэр щагъэлъапIэ

КъБР-м Граждан жылагъуэ Iуэху­щIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм щызэ­халъхьэжащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм ­папщIэ къызэрагъэпэща «На исторической родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия» зэ­пеуэм кърикIуахэр. Зэхьэзэхуэм щытекIуахэр дыгъэгъазэм и 23-м «Марал» шхапIэм щагъэпэжащ. 
Журналистхэм зэпеуэм ягъэхьа тхыгъэхэр зыхыхьэ унэтIыныгъэхэм елъы­тауэ, министерствэм и щIыхь тхылъ­хэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм къахуэщхьэпэну саугъэтхэмрэ зыхуагъэфэщахэм яритыжащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и ­актрисэ КIэхумахуэ ФатIимэ. 
«Печатнэ къыдэкIыгъуэхэм къытехуа тхыгъэ нэхъыфI» унэтIыныгъэм щагъэ­лъэпIащ «Кабардино-Балкарская прав­да» республикэ газетым и журналистхэу Богачёвэ Иринэрэ (1-нэ увыпIэ) Хьэ­лышх Аннэрэ (2-нэ увыпIэ), «Адыгэ псалъэ» газетым и щэнхабзэ къудамэм и лэжьакIуэ ТекIужь Заретэ (3-нэ увыпIэ) сымэ. 
«Радионэтын нэхъыфI» унэтIыныгъэм пашэ щыхъуахэщ республикэ радиом и унафэщI Теувэжыкъуэ Марьянэ (1-нэ у­выпIэ), радиом адыгэ редакцэмкIэ и къудамэм и унафэщI Тэтрокъуэ Ас­те­мыр (2-нэ увыпIэ), радиом нэтынхэр эфирым кIуэнымкIэ и редакцэм и редактор нэхъыщхьэ Багъэтыр Нинэ (3-нэ увыпIэ) сымэ.
«Теленэтын нэхъыфI» унэтIыныгъэм къыхэжаныкIауэ къалъытащ «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и «1 КъБР» телевиденэм и урыс къудамэм и лэжьакIуэхэу ТIэрэш Зухрарэ (1-нэ увыпIэ) Бжьахъуэ Лёлэрэ (3-нэ увыпIэ), балъ­къэр къудамэм и лэжьакIуэ Бырс Ахузат (2-нэ увыпIэ).

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.

20.05.2024 - 09:09

КИНОФЕСТИВАЛЫМ И МАХУЭХЭР

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.

19.05.2024 - 09:03

ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жр

18.05.2024 - 12:25

МАЗИЩЫМ КЪРИКIУАХЭР

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.