КIуэкIуэ Казбек епсэлъащ КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим щыIущIам тепсэлъыхьащ 2020 гъэм IэнатIэм щызэфIагъэкIахэм, дызэ­рыхьа илъэ­сы­щIэм къапэщыт къалэнхэр гъэзэщIэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.
Илъэс кIуам министерствэр яужь итащ лъэпкъ проектхэмрэ къэрал программэхэмрэ щыубзыхуахэр гъэзэщIэным. Ла­жьэу яутIыпща ухуэныгъэхэм ящыщщ Къэщкъэтау къуажэм щащIа иджырей физкультурэ-спорт комплексыр, яслъэхэр щылэжьэну унэ 29-р, Нартан жылэм ЩэнхабзэмкIэ и унэщIэр.
Бэрбэч Алим республикэм и УнафэщIыр щыгъуазэ ищIащ зэман гъунэгъум ятын хуэдэу ухуэныгъэ зыбжанэ хьэзыр зэрэ­хъуар. Абыхэм ящыщщ Шэджэм къалэмрэ Солдатскэ станицэмрэ щаухуа курыт школыщIэхэр, Щхьэлыкъуэ, Къэрэгъэш къуажэхэм дащIыхьа спорт комп­лекс­хэр. 2021 гъэм къриубыдэу ятынущ Ново-Ивановскэ къуажэм щащI школы­щIэр, ­Куба къуажэмрэ Прохладнэ къалэм­рэ еджапIэщIэхэр ухуэн щыщIадзэнущ. Бахъ­сэн Ипщэ, Бэтэх жылэхэм 2021 гъэм щаухуэнущ сабий нэхъ цIыкIу дыдэхэм щакIэлъыплъыну IуэхущIапIэхэр, Сол­датс­кэ станицэм сабий садым и унэ къыщрагъэжьэнущ.
Республикэм и Iэтащхьэм гулъытэ хэха хуищIащ Налшык къалэм иджырей пятиборьем зыщыхуагъэсэну комплекс хэхарэ Мыл уардэунэрэ щыухуэным и Iуэхум. УнэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщу къагъэлъэгъуащ «Псы къабзэ» къэрал проектыр - абы хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэр псыкIэ ирикъуу къызэгъэпэщыным хуэгъэпса ухуэныгъэ 19 ирагъэкIуэкIынущ.
ЗэIущIэм и кIэухым КIуэкIуэ Казбек министрым пщэрылъ щищIащ ухуэныгъэхэр зэрекIуэкIым набдзэгубдзаплъэу кIэ­лъыплъыну, къэрал зэгурыIуэныгъэхэм къыщыгъэлъэгъуа пIалъэм ахэр ятыным я нэIэ зэрытетыпхъэри къыхигъэщащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

20.05.2024 - 09:10

ЕДЖАПIЭ НЭХЪ ИН ДЫДЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ.

20.05.2024 - 09:10

УНАГЪУЭРАЩ ХЭКУР КЪЫЩЕЖЬЭР

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр.

20.05.2024 - 09:09

КИНОФЕСТИВАЛЫМ И МАХУЭХЭР

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр.

19.05.2024 - 09:03

ГУЛЪЫТЭР ЗИIЭ НЫБЖЬЫЩIЭХЭР

 «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледжымрэ» Автогъуэгу колледжымрэ я студентхэу Прозоровский Александррэ Кизарисов Султанрэ зыхуагъэзащ КъБР-м и УМВД-м и жылагъуэ советым хэт Аттоевэ Дианэ, икIи жр

18.05.2024 - 12:25

МАЗИЩЫМ КЪРИКIУАХЭР

2024 гъэм и япэ мазищым къэралым и щIыналъэхэм промышленнэ продукцэу псори зэхэту къыщIагъэкIам и куэдагъымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъыфIищым яхыхьащ.