Кёз къарамланы кенгертген тюбешиуле

«Рус Гидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  бу кюнледе Бахсан ГЭС-де  ачыкъ эшиклени кюнюн  бардыргъанды. Бу жолгъу акциягъа Атажукино элни орта школуну окъуучуларыны къаууму къатышханды.

Станцияны башчысы Аслан Бугов къонакълагъа ГЭС-ни юсюнден кёп сейир  хапар  айтханды, мекям, ток чыгъаргъан гидроагрегатла орналгъан уллу отоу, техниканы иши бла  байланнган ара пультну кёргюзтгенди. Сабийле станция саулай Россейде окъуна эм эрттегилиледен бири болгъанын, аны къурулушуна къыралны башха-башха жерлеринден аслам специалист къатышханын билгендиле.

Гитче къонакъла станцияны къатында элде жашагъанлары себепли, юйдегилеринден, жууукъларындан да аны юсюнден кёп  эшитип тургъандыла. Алай  ары дери бир да болмагъандыла. Аны ючюн  специалистлеге  соруула аслам  эдиле эмда  кёргенлерине сейирлерин  букъдурмай  къарагъандыла.

«Сабийлеге бу экскурсияны къурагъанла сау болсунла. Ала анга бек сюйюп къатышхандыла, гидроэнергетик усталыкъгъа да эс бургъандыла», - дегенди  элни Маданият юйюню башчысы Оксана Темботова.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: