Къолайсыз юйюрледен сабийлеге - «Къууанчлы четенле»

Жангы жылны аллында «Биз биргебиз» деген акцияны чеклеринде Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю (ОНФ) эм аны жаш тёлю къаууму къолайсыз юйюрледен сабийлеге кеси ахчаларына татлы ашарыкъладан хуржунла хазырлагъандыла. ОНФ-ну келечилери «Къууанчлы четен» деген жандауурлукъ акциягъа къошулургъа сюйгенлени да чакъырадыла. Бир тюрлю оюмлары болгъанла эмда себеплик этерге сюйгенле бу электрон адресге жазаргъа боллукъдула - 07region@onf.ru. Волонтёрла Къар Аппа бла Къар Къызны костюмларын кийип 31 декабрьге дери жыйылгъан саугъаланы иелерине тапдырлыкъдыла. Хар адам да амалына кёре, къошумчулукъ эталлыкъды. Жангы жылны аллында татлы ашарыкъладан къуралгъан саугъаны, илляуну неда башха бир затны саугъалап, «Биз биргебиз» деген акцияны волонтёрларына ОНФ-ни штабына бу адрес бла ашырыргъа боллукъду: Нальчик шахар, Ленин атлы проспект, 53-чю юй, 330-чу офис.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.