Ёзденланы Мадина – устазланы арасында биринчи

Кёп болмай Шимал Осетияда «Биз башхалабыз, алай барыбыз да тенгбиз» деген чакъырыу бла ана тилледен устазланы арасында онунчу регион аралы конкурс бардырылгъанды. Коронавирус жукъгъан ауруу жайылыргъа къоркъуулу кезиуде аны узакъдан бардырыргъа тюшгенди. Аны юсюнден Шимал Осетия-Аланияны Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну пресс-службасы билдиреди.
Бу жол даражалы конкурсха Шимал-Кавказ федерал округну эм Юг Осетияны педагоглары да къатышхандыла. Ахырында чыгъарылгъан эсеплеге кёре, биринчи жерге Нальчикни 34-чю номерли прогимназиясыны малкъар тилден бла литературадан устазы Ёзденланы Мадина тийишли болгъанды. Шимал Осетиядан Лариса Албегова бла Дагъыстандан Эльмира Мовланвердиева уа экинчи эм ючюнчю жерлени юлешгендиле.
Андан сора да, тюрлю-тюрлю номинациялада хорлагъанла да белгиленнгендиле. Алай бла Нальчикни 4-чю номерли гимназиясыны къабарты-черкес тилден устазы Марина Кумахова «Устаз-мастер», Огъары Тебердини орта школуну къарачай-малкъар тилден бла литературадан устазы Байчорланы Ринат «Ёз миллет адетлени сакълаучусу», «Алан» гимназияны дюгер тилден устазы «Ана тилге сейирлерин бура билдириу» деген номинациялада хорлагъандыла.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.